ECON 496 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Seminer
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 496
Bahar
3
0
3
8

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı uygun bir ekonomik çerçeve ve yeterli kanıtsal destek kullanarak öğrencinin etkin bir iktisadi analiz yapabilmesini ve bu analizi hem yazılı hem de sözlü olarak sunabilmesini sağlamaktır. Ders, öğrencinin yazılı ve sözlü olarak sunduğu kendi iktisadi analizini yapabilmesine odaklanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Seçilen iktisadi konu üzerinde ileri düzeyde bir araştırma yapabilecektir.
  • İktisadi olayların analizi için uygun araştırma çerçevesini oluşturabilecektir.
  • Belirli konular ile ilgili gerekli literatür taramasını yapabilecektir.
  • Kendi belirlediği bir konuda bir tez/bitirme projesi yazabilecektir.
  • Araştırmalarının bulgularını bir izleyici kitlesine profesyonel düzeyde aktarabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencinin düzenli olarak dersi veren eğitmenin gözetiminde geliştirdiği bir konu üzerinde bağımsız araştırma yapabilmesini sağlar. Ders, uygun araştırma sorusu geliştirme ile ilgili temel bilgileri, metodoloji seçimi, araştırma projesinin yapısının oluşturulması, makalenin biçimlendirilmesi ve dinleyiciye karşı sunumunu öğretir. Ders içeriği, öğrencinin raporlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve projenin bitmiş halinin dönem sonunda teslim ve sunumundan oluşur

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Araştırma sorularının ve olası araştırma konularının tartışılması
3 Araştırma konusu geliştirme ve analatik çerçeve kurma
4 1. ödevin sunulması: Araştırma önerisi taslağı 1. Ödev: Araştırma Önerisi Taslağı
5 Ders yok / Araştırma ve yazmaya devam
6 Ders yok / Araştırma ve yazmaya devam / Ekonometri tekrar dersi yapılacaktır.
7 2. ödevin sunulması: Genişletilmiş yazılı araştırma önerisi 2. Ödev: Genişletilmiş Yazılı Araştırma Önerisi
8 Ders yok / Araştırma ve yazmaya devam / Ekonometri tekrar dersi yapılacaktır.
9 Ders yok / Araştırma ve yazmaya devam / Ekonometri tekrar dersi yapılacaktır.
10 3. ödevin sunulması: Tamamlanmış regresyon analizi 3. Ödev: Regresyon Analizi
11 Ders yok / Araştırma ve yazmaya devam
12 4. ödevin sunulması: Tüm makale 4. Ödev: Tüm makale
13 Projelerin Sınıf içi Sunumları: 10 dk.lık soru cevap kısmıyla birlikte 15 dk. Sunumlar
14 Projelerin Sınıf içi Sunumları (Gerekirse) Sunumlar
15 Projelerin Sınıf içi Sunumları (Gerekirse) Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Öğrenci proje ile ilgili okuma materyallerini toplar ve bu metaryeller dersi veren öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
100
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest