ECON 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürel Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 450
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kültürel ekonomi dersi, kültür mirası, gösteri sanatları ve diğer tüm yaratıcı sanatların girdi ve çıktılarından oluşan kültür endüstrilerinin üretici, tüketici, devlet ve özel sektör davranışları ele alınarak ekonomik açıdan analiz edilmesini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Kültürle kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışabilir. • Kültüre olan arz ve talebi açıklayabilir. • Kültür sektörünün özelliklerini sıralayabilir. • Mikro iktisat yöntemlerinin kültür sektörüne ve kültür mallarınaa uygulayabilir. • Kültür mallarının özellklerini tanımlayabilir.
  • • Kültürle kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışabilir.
  • Kültürle kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışabilir.
  • Kültüre olan arz ve talebi açıklayabilir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Chapter 1
2 Kültür-Sanat Piyasasına Genel Bakış Chapter 2
3 Kültür-Sanat Piyasasında Büyüme Chapter 3
4 Kültür-Sanat Arz ve Talebinin Mikroekonomisi: Tüketici Talebi Chapter 4
5 Kültür-Sanat Talebinin Karakteristikleri ve Politika Uygulamaları Chapter 5
6 Gösteri Sanatlarında Üretim Chapter 6
7 Gösteri Sanatlarında Firmalar ve Piyasalar Chapter 7
8 Kültür-Sanatta Verimlilik ve Finansal Sorunlar Chapter 8
9 Ara sınav
10 Kültür-Sanatta Kamu Politikası: Devlet Sanatı Teşvik Etmeli midir? Chapter 11
11 ABD ve Kanada’da Kültür-Sanata Kamu ve Özel Sektör Desteği Chapter 12
12 Batı Avrupa’da Kültür-Sanata Kamu ve Özel Sektör Desteği Chapter 12
13 Türkiye’de Kültür-Sanata Doğrudan Kamu Desteği
14 Kültür-Sanat, Ekonomi ve Toplum: Eğitim ve İstihdam Yönünden Kültür- Sanat Chapter 14
15 Yerel Ekonomide Kültür-Sanatın Rolü Chapter 15
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

The Economics of Art and Culture, 2nd Edition by James Heilbrun and Charles M. Gray (2001). 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sacit Hadi Akdede –Devlet Sanat İlişkisi (State Art Relations) 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek. X
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek. X
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest