ECON 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 444
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, disiplinler arası bir yaklaşım ile sosyal kalkınma göstergeleri ve ekonomik teori arasındaki ilişkiyi kavramaktır. Ayrıntılı olarak, amaçlarından biri ekonomik, sosyal ve politik aktivitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği-eşitsizliği kavramını, etki eden sosyo-kültürel, kurumsal ve ekonomik faktörler ve de ekonomik çıkarımlar çerçevesinde incelemektir. Dersin diğer bir amacı da öğrencilerin ekonomik politika konularını analiz etmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonominin diğer disiplinler ve sosyal değerler ile ilişkisini keşfedebileceklerdir.
  • Bir toplumun sosyal kalkınma göstergeleri ile ekonomik gelişmişlik arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisini açıklayabileceklerdir.
  • Eğitimsel kazanım ve işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik çıkarımları hususunda yorum yapabileceklerdir.
  • Eğitimsel kazanım ve işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik çıkarımları hususunda yorum yapabileceklerdir.
  • Bu alanda analiz yaparak bilimsel proje raporu yazabileceklerdir.
  • Bu alandaki fikirlerini ve araştırmalarını sözlü sunum becerilerini kullanarak ifade edebileceklerdir
Ders Tanımı Dersin konuları, toplumsal cinsiyet eşitliği-eşitsizliği kavramı ve göstergeleri, kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen arz yönlü faktörler (eğitimsel kazanım, toplumsal norm, evlilik ve doğurganlık kararları vb. sosyo-kültürel faktörler) ve talep yönlü faktörler (istihdamın sektörel dağılımındaki değişiklikler, kurumsal değişiklikler), işgücü piyasasında cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık (dikey ve yatay ayrımcılık), işgücünün verimli dağılımının genel üretkenlikteki kazanıma etkisi, kadınların eğitimsel kazanımı ve işgücü piyasasına katılımı ile ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisi olarak sıralanabilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Dersin Genel Tanımı
2 Toplumsal Cinsiyet Kavramının ve Toplumsal Cinsiyet Ekonomisinin Tanımı
3 Toplumsal Cinsiyetin Dili ve Ekonomik Göstergeler
4 Kadınların İşgücü Piyasasına Katılım Kararları: Arz yönlü Faktörler
5 Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımı: Talep yönlü Faktörler
6 İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İstatistiksel Analizi ve Türkiye Uygulaması
7 Gelir Eşitsizliklerinin Nedenleri
8 Hanehalkı Ekonomisinde Toplumsal Cinsiyet
9 Ekololoji, Sürdürelebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri
10 Makroekonomide Toplumsal Cinsiyet
11 Toplumsal Cinsiyet Farklarına Irk, Etnik Köken ve Sınıflar Açısından Yaklaşım
12 Ara Sınav
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar, PowerPoint sunuları
Önerilen Okumalar/Materyaller

İlgili literatürdeki makaleler/çalışma metinleri

The Economics of Gender, Joyce P. Jacobsen

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
191

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

X
6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.