ECON 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 440
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 211 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlık ekonomisi sağlık piyasasındaki kaynakların en verimli şekilde kullanım ve paylaşımını çalışan bir bilim dalıdır. Bu ders öğrencilere mikroekonomik araçların ve teorilerin sağlık ve tıp hizmetlerindeki sorunları incelemekte nasıl kullanılacağını öğretme amacını güder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroekonominin temel araçlarını ve tekniklerini sağlık piyasasına uygulayabileceklerdir.
  • Sağlık ekonomisi literatürünü ders içerikleri çerçevesinde detaylı şekilde araştırma becerisi edineceklerdir.
  • Sağlık hizmetleri piyasasında süregelen kurumsal değişiklikleri ve sebeplerini açıklayabileceklerdir.
  • Çeşitli sağlık sistemlerindeki güncel problemlerin sebeplerini açıklayabilecekler ve bu problemlere çözüm önerisi getirebileceklerdir.
  • Sağlık politikalarının ve reformlarının ekonomik boyutunu değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, sağlık hizmetlerini ve özelliklerini bir ticari mal olarak görerek sağlık ve tıp hizmetlerinin talebini, sağlık hizmeti sağlayıcılarının – hastaneler ve tıp doktorlarının davranışlarının ekonomik açıklamalarını, sağlık sigortası piyasasının işleyişini, Türkiye’deki, Amerika’daki, Avrupa’daki ve diğer bazı ülkelerdeki sağlık hizmetleri sisteminin finansmanını incelemektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Ekonomisinin Temel Kavramları ve Mikroekonomik Araçlar Health Economics Ch. 1
2 Sağlık Üretim Fonksiyonu ve Sağlık Bakımı Health Economics Ch. 2, 3
3 Sağlık Hizmetlerine Talep Health Economics Ch. 4
4 Sağlık Hizmetleri Talebinin Uygulamaları – RAND Çalışması Health Economics Ch. 5
5 Sağlık Hizmetleri Talebinin Uygulamaları – Diğer Çalışmalar Health Economics Ch. 5
6 Sağlık Hizmetleri Arzı – Doktorlar: Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Teori ve Uygulaması Health Economics Ch. 6, 7
7 Sağlık Hizmetleri Arzı – Hastaneler: Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Teori ve Uygulaması Health Economics Ch. 8, 9
8 Ara Sınav
9 Sağlık Sigortası Health Economics Ch. 10
10 Sağlık Sigortası Piyasaları ve Özellikleri Health Economics Ch. 11
11 Sağlık Sigortasının Devlet Tarafından Tedariği: Türkiye ve Diğer Ülkelerin Karşılaştırılması Health Economics Ch. 12
12 Sağlık Hizmetleri Arzı – İlaç Endüstrisi, Farmakoekonomiye Giriş Health Economics Ch. 13
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Health Economics, Charles E. Phelps, Addison Wesley; 5th edition (2012). Pearson Press
Önerilen Okumalar/Materyaller The Economics of Health and Health Care, Sherman Folland, Allen Goodman, Miron Stano, Prentice Hall; 6th edition (August 9, 2009) The Handbook of Health Economics, Anthony J. Culyer and Joseph P. Newhouse, eds., Elsevier Science, 2000.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
7
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
34
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest