ECON 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 430
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal ve ekonomik ağların analizine odaklanacaktır. Dersin alt amaçları öğrencilerin simülasyon sonucu elde edilen veya gerçek hayatta gözlenen ağların özelliklerini öğrenebilmeleri ve çeşitli ağların nasıl oluşabildiğini anlamalarını sağlamaktır. Bu sayede ağların toplumsal ve ekonomik ilişkileri nasıl etkilediğini ve ağ üzerindeki kişisel davranışların makro sonuçlarının nasıl şekilleneceği hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal ve ekonomik ağları tespit edebilecekler, bu ağları üzerinde çalışabilecekleri verisetleri haline dönüştürebileceklerdir.
  • Tipik ağ yapılarının nasıl oluşabileceğini öğrenecekler.
  • Ağların karşılaştırmalı analizi için gerekli ağ ölçümlerini yapabileceklerdir.
  • Toplumsal ve iktisadi ağların kararlılık ve sağlamlık düzeylerinin hangi etmenlere bağlı olduklarını anlayacaklardır.
  • Farklı ağ yapılarında aktörlerin davranışları ve bu davranışların etkileşimi sonucunda oluşan makro sonuçları inceleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Ders bütün hayatımızı sarmış olan toplumsal ve iktisadi ağları konu almaktadır. Örneğin, firmaların sahiplik ağları ve iş bulmak için kullandığımız akraba ve tanıdık ağları kadar arkadaşlık ağları da dersin malzemeleri arasındadır. Merkezilik, yoğunluk ve uzaklık gibi temel ağ ölçütlerinin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği tartışılacaktır. Aktörlerin ilişki kurma biçimleri (rastlantısal ya da stratejik) üzerinde durulacaktır. Ağ üzerinden enformasyon, hastalık veya tercihlerin yayılması incelenecektir. Derste PAJEK, Dephi ve igraph gibi ağ analizi yazılımları laboratuar ortamında öğrencilerle birlikte kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ağ örnekleri SEN, bölüm 1
2 Ağ yapıları ve ağ ölçümleri SEN, bölüm 2
3 Toplumsal ve ekonomik ağların önemi NCM, bölüm 1
4 Rastsal Ağların oluşumu SEN, bölüm 3
5 Stratejik ilişkilerle kurulan ağlar SEN, bölüm 4
6 Ağ içi klikler, topluluklar NCM, bölüm 3
7 Küçük dünyalar, tercihli eklemlenme SEN, bölüm 5
8 Ara Sınav
9 Ağ üzerinden dağılım (spread) SEN, bölüm 6
10 Ağ üzerinde öğrenme SEN, bölüm 7
11 Ağ üzerinde kollektif davranışlar SEN, bölüm 8
12 Ağ üzerinde oyunlar SEN, bölüm 9
13 Ağ üzerinde oyunlar SEN, bölüm 9
14 Karşılaştırmalı Ağlar: Kararlılık, sağlamlık NCM, bölüm 5
15 Bireysel kararlar makro sonuçlar SEN, bölüm 10
16 lginç ağ uygulamaları

 

Ders Kitabı Social and Economic Networks, 2008, Matthew O. Jackson, Princeton University Press. (SEN)
Önerilen Okumalar/Materyaller Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. By David Easley and Jon Kleinberg. Cambridge University Press, 2010. Complete preprint on-line at http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/, (NCM)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
1
10
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Seminer/Çalıştay
1
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
23
Final Sınavı
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek. X
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest