ECON 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çalışma Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 428
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 211 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ekonomi bir toplumun sınırsız istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere elindeki kısıtlı üretim kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini inceler. İşgücü bu kısıtlı kaynaklardan bir tanesidir, dolayısıyla çalışma ekonomisi ekonomi biliminin içinde ayrı bir dal olarak gelişmiştir. Bu ders öğrencileri çalışma ekonomisinin temel konuları, fikirleri, ve metodolojileri ile tanıştıracaktır. Derste hem şeçilmiş konularda önde gelen amprik çalışmalar hem de Türkiye’deki işgücü piyasasını ilgilendiren konular ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşgücü piyasalarının dinamiklerini açıklayabilecektir.
  • İdeal çalışma ve serbest zaman seçimiyle ilgili teorileri karşılaştırabilecektir.
  • Bir ülkenin nüfusunun ve demografik yapısının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
  • Beşeri sermayenin ekonomiler için niye önemli olduğunu açıklayabilecektir.
  • Bireylerin farklı eğitim süresi edinimlerinin altında yatan nedenleri açıklayabilecektir.
  • İşgücü talebinin, işgücü arzının ve işgücü piyasalarında dengenin belirleyicilerini analiz edebilecektir.
  • Sendikaların işgücü piyasalarındaki rolünü ve toplu pazarlığın önemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencileri çalışma ekonomisinin ana konuları, fikirleri ve metodolojileri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste, nüfus, beşeri sermaye ve göç konularına vurgu yapılarak işgücü arzı teorisi, işgücüne olan talep, ücretlerin belirlenmesi, işgücünün bölüşümü, gelir dağılımı, ve işçi sendikaları ve bunların ekonomik etkileri konuları işlenecektir. Bu konular incelenirken  Türkiye’deki işgücü piyasası da ele alınacaktır. Ayrıca, işsizlik ve ücret farklılıkları gibi konularda yapılmış olan başlıca amprik araştırmalar tartışılarak öğrencileri işgücü piyasası verileri ve çalışma ekonomisi metodolojileriyle tanıştırmak amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Chapter 1
2 İşgücü Piyasasına Bakış Chapter 2
3 İşgücü Talebi Chapter 3
4 İşgücü Talep Esneklikleri Chapter 4
5 İşgücü Maliyetleri ve Talebe Etkileri Chapter 5
6 İşgücü Arzı Chapter 6
7 İşgücü Arzı Chapter 7
8 Ücret Farklarını Telaffi Chapter 8
9 İnsan Kaynağı Yatırımları Chapter 9
10 İşgücünde Toplumsal Cinsiyet Chapter 12
11 İşgücü Hareketliliği Chapter 10
12 Ücret ve Üretkenlik Chapter 11
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Ehrenberg and Smith, Modern Labor Economics, 8th .ed
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
10
Final Sınavı
1
16
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest