ECON 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere farklı endüstriyel yapıların nasıl oluştuğu, bu yapıların hangi kritelere göre ayırt edilebileceği, firma hareketleri ve bu yapıların refah üzerindeki etkileri konularında ileri derece bilgi sağlama amacını güder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Firmanın kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu problemlerini çözebilecektir.
  • Tam rekabetçi, monopol, oligopol piyasaları karşılaştırabilecektir.
  • Farklı yapılara sahip endüstrilerdeki firmaların hareketlerini kapsamlı olarak açıklayabilecektir.
  • Farklı yapılardaki endüstrilerin performansı üzerine araştırma yapabilecektir.
  • Ekonomi politikalarının endüstrilerin performansı ve toplum refahı üzerindeki etkilerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders endüstrilerin oluşturabilecekleri farklı organizasyon yapılarını ve bu yapılarda firmaların davranışlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Derslere firma kavramının ve maliyet yapısının incelenmesiyle başlanır ve davranışlarının temelindeki güdü yapısının incelenmesiyle devam edilir. Bunu firmanın yer alabileceği farklı pazar yapılarının incelenmesi izler. Tek firma davranışının çalışılmasının ardından birden fazla firmanın ilişkilerinin incelendiği endüstri yapıları incelenir. Bu bağlamda Cournot ve Bertrand modelleri detaylı olarak işlenir ve dinamik fiyat rekabeti modelleri üzerinde durulur. Son olarak özel yapılardaki endüstriler içindeki firma uygulamalarına yoğunlaşılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Firma teorisi Modern Industrial Organization Ch. 2
2 İşveren temsilci çelişkisi Modern Industrial Organization Ch. 2
3 Rekabet Modern Industrial Organization Ch. 3
4 Tekeller Modern Industrial Organization Ch. 4
5 Karteller Modern Industrial Organization Ch. 5
6 Oligopol Modern Industrial Organization Ch. 6
7 Tekelci rekabet ve Mal farklılaştırılması Modern Industrial Organization Ch. 7
8 Ara sınav
9 Fiyat ayrımcılığı Modern Industrial Organization Ch. 9
10 Doğrusal olmayan fiyatlandırme, kalite seçimi Modern Industrial Organization Ch. 10
11 Stratejik hareket Modern Industrial Organization Ch. 11
12 Enformasyon Modern Industrial Organization Ch. 13
13 Zaman içinde karar Modern Industrial Organization Ch. 15
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, (2005). Modern Industrial Organization (4th Edition). Pearson Press
Önerilen Okumalar/Materyaller Jean Tirole, (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1.5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
30
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest