ECON 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 411
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, hükümetin(devletin) özel ekonomideki rolünü inceler. İdeal piyasa koşulları altında, rekabet Adam Smith’in “görünmeyen el” teorisi vasıtasıyla, hükümete küçük bir rol vererek, iktisadi verimliliği destekler. Ancak; bazı durumlarda piyasalar başarısız olur ve hükümet müdahalesi arzu edilebilir. Analiz edilecek piyasa başarısızlıkları; kamu malları, dışsallıklar, ters seçim ve ahlaki çöküntü konularını içerir. Bu piyasa başarısızlıklarına ek olarak, hükümet gelirin yeniden dağılımında bir role sahip olabilir. Bu piyasa başarısızlıkları bağlamında; refah, gelir vergisi indirimi, medicaid, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası gibi çeşitli konuları içeren gerçek dünya politikalarını analiz edeceğiz. Daha sonra ders böylesi hükümet müdahalelerinin finansmanını inceliyor. Vergi sistemleri iktisadi verimliliği yükseltecek ve eşit bir gelir dağılımını destekleyecek şekilde dizayn edilmelidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern kamu ekonomisinin temel kavram ve modellerini tartışabilecektir.
  • Mevcut kamu politikaları hakkında yorum yapabilecektir.
  • Halihazırda siyasi gündemde olan ilişkili konuları tartışabilecektir.
  • Modellerin içeriklerini ve zıtlıklarını açıklayabilecektir.
  • Modellerin varsayımlarını, geçerliliklerini ve kısıtlarını açıklayabilecektir.
  • Kamu ekonomisindeki politikaları eleştirebilecektir.
Ders Tanımı Ders, öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araçları ve modelleriyle tanıştırmak için dizayn edilir. Orta Seviye Mikroekonomi ve Kamu Maliyesi öğrencilerin ilgili konuları kolaylıkla anlamalarına yardımcı olacaktır. Ders boyunca, tanımlarıyla başlayarak kamu mallarının, dışsallıkların, farklı tür kamu harcamalarının ve vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Dahası, kamu harcamaları ve vergiler hakkındaki deneysel modeller analiz edilir ve öğrencilerin kendi deneysel modellerini oluşturmaları teşvik edilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deneysel araştımalar için metodolojiler İlgili bölümleri okumak
2 Deneysel araştımalar için metodolojiler İlgili bölümleri okumak
3 Kamu mallarının verimli üretimi İlgili bölümleri okumak
4 Farklı kamusal harcama türleri İlgili bölümleri okumak
5 Dışsallıklar İlgili bölümleri okumak
6 Politik ekonomi İlgili bölümleri okumak
7 Gelirin yeniden dağılımı İlgili bölümleri okumak
8 Vergi yükü İlgili bölümleri okumak
9 Vergi yükü ve gelir dağılımı İlgili bölümleri okumak
10 Proje sunumları İlgili bölümleri okumak
11 Proje sunumları İlgili bölümleri okumak
12 Proje sunumları İlgili bölümleri okumak
13 Proje sunumları İlgili bölümleri okumak
14 (Ders konularını bir daha) gözden geçirme İlgili bölümleri okumak
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Public Finance, Harvey Rosen
Önerilen Okumalar/Materyaller Econometric Guide, Peter Kennedy

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
46
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest