ECON 409 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Politik Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 409
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya GEEC 203 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin birincil hedefi küreselleşmenin siyasal iktisat tarafını, bir başka deyişle farklı mekansal ölçeklerde reel ve finansal iktisadi etkileşimlerin yeniden yapılanmalarını ve bunların değişik toplumsal gruplar için sonuçlarını eleştirel bir bakış açısından anlamaktır. Bu derste küreselleşmeye dair farklı kuramsal yaklaşımları, bunların varsayımlarını, yöntemlerini ve çıkarımlarını karşılaştırarak çözümleyeceğiz.Bir başka önemli nokta, bu farklı kuramsal yaklaşımların zaman içinde evrildikleri tarihsel ve siyasal bağlamı kavramak. Bu yüzden de, standart yaklaşımların dışında Keynesgil, kurumsalcı, Marksist ve diğer disiplinlerarası kuramlar gibi alternatif görüşler de bu derste incelenecek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşmenin finansal ve üretim boyutlarını karşılaştırabilecektir.
  • Finans piyasalarında oluşan istikrarsızlığı ve finans konusuna alternatif iktisadi yaklaşımları analiz edebilecektir.
  • Küreselleşme sürecinin siyasal iktisadi analizini yapabilmek için Liberal, Devlet-merkezli ve Marksist yaklaşımları öğreneceklerdir
  • Küreselleşme sürec,nde orttaya çıkanfarklı ölçeklerdeki eşitsizlikleri analiz edeceklerdir
  • Günümüzde emek süreçlerinde yaşanan gelişmeleri ve sorunların altında yatan faktörleri öğreneceklerdir
Ders Tanımı Bu ders alternatif siyasal iktisat yaklaşımlarnıı kullanarak küreselleşme süreci içindekifarklı aktörlerin birbirleriyle etkileşimlerini anlamamızı sağlayacak analitik bir çerçeve kurar. Aynı çerçeve, yukarıda bahsedilen etkileşimlerin farklı grupların stratejilerini küreselleşmeye bağlı olan eşitsizlik, büyüme, devlet, toplumsal cinsiyet ve ekoloji gibi konular karşısında nasıl şekillendirdikleri ve sınırlandırdıkları konusunda bizi aydınlatıcaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal İktisata Giriş
2 Siyasal İktisat ve Dünya Ekonomisinin Evrimi I (Liberalizm ve Modern Ekonominin Ortaya Çıkışı) Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 2
3 Siyasal İktisat ve Dünya Ekonomisinin Evrimi II (Marksizm ve Liberalizme Meydan Okuma)
4 Siyasal İktisat ve Dünya Ekonomisinin Evrimi III (Küreselleşmenin İlk Dalgası)
5 Siyasal İktisat ve Dünya Ekonomisinin Evrimi IV (Keynes: Devletin Rolü ve Kapitalizmin Başarısızlıklarıyla Başa Çıkmak)
6 Siyasal İktisat ve Dünya Ekonomisinin Evrimi V (Altın Çağ ve Neoliberalizmin Yükselişi)
7 Ara Sınav
8 Siyasal İktisat Konuları I: Üretemin Kürselleşmesi
9 Siyasal İktisat Konuları II : Finansal Krizler
10 Siyasal İktisat Konuları III: Çalışmanın Geleceği
11 Siyasal İktisat Konuları IV: Eşitsizlik
12 Siyasal İktisat Konuları: Çin Geleceğimiz mi?
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Pearson

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Assigned Readings

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.