ECON 409 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Politik Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 409
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin birincil hedefi küreselleşmenin siyasal iktisat tarafını, bir başka deyişle farklı mekansal ölçeklerde reel ve finansal iktisadi etkileşimlerin yeniden yapılanmalarını ve bunların değişik toplumsal gruplar için sonuçlarını eleştirel bir bakış açısından anlamaktır. Bu derste küreselleşmeye dair farklı kuramsal yaklaşımları, bunların varsayımlarını, yöntemlerini ve çıkarımlarını karşılaştırarak çözümleyeceğiz.Bir başka önemli nokta, bu farklı kuramsal yaklaşımların zaman içinde evrildikleri tarihsel ve siyasal bağlamı kavramak. Bu yüzden de, standart yaklaşımların dışında Keynesgil, kurumsalcı, Marksist ve diğer disiplinlerarası kuramlar gibi alternatif görüşler de bu derste incelenecek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alternatif kuramsal yaklaşımlarla iktisadi küreselleşmenin güncel gidişatını değerlendirebilecektir.
  • Küreselleşmenin finansal ve üretim boyutlarını karşılaştırabilecektir.
  • Finans piyasalarında oluşan istikrarsızlığı ve finans konusuna alternatif iktisadi yaklaşımları analiz edebilecektir.
  • İki farklı iktisadi yaklaşımla güncel bir iktisadi sorunu çok boyutlu olarak analiz edebilecektir.
  • Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ve Avrupa Birliği düzeyinde oluşan dengesizlikleri tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders alternatif iktisadi yaklaşımları kullanarak küreselleşme süreci içindeki çokuluslu şirketler, ulusdevletler ve uluslar arası kurumlar (örneğin IMF, DTÖ vs.) gibi önemli oyuncuların birbirleriyle etkileşimlerini anlamamızı sağlayacak analitik bir çerçeve kurar. Aynı çerçeve, yukarıda bahsedilen etkileşimlerin farklı grupların stratejilerini küreselleşmeye bağlı olan eşitsizlik, büyüme, yoksulluk, toplumsal cinsiyet ve ekoloji gibi konular karşısında nasıl şekillendirdikleri ve sınırlandırdıkları konusunda bizi aydınlatıcaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal İktisat Kuramlarının Evrimi (Liberalizm, Keynes) Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 2
2 Siyasal İktisat Kuramlarının Evrimi (Neoliberalizm) Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 2
3 Siyasal İktisat Kuramlarının Evrimi (Devlet ve Ekonomi) Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapters 3 and 4
4 Küreselleşme ve Değişen Üretim ve Ticaret Yapıları Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 6
5 Küresel Finansal Düzen Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 7
6 Küresel Finansal Düzen Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 8
7 Ara Sınav
8 Siyasal İktisat Konuları: Eşitsizlik "Global Income Inequality in Numbers: in History and Now" (2013) B. Milanovic, Global Policy (4) 2
9 Siyasal İktisat Konuları: Göç World Migration Report 2018 IOM The UN Migration Agency
10 Siyasal İktisat Konuları: Bütünleşme Projeleri ve Avrupa Birliği
11 Siyasal İktisat Konuları: Yükselen Güçler Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 11
12 Siyasal İktisat Konuları: Kalkınmanın Geleceği Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Chapter 13
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Introduction to International Political Economy (2011) Balaam and Dillman Pearson

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Assigned Readings

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
25
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest