ECON 408 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Büyüme Teorileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 408
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonomik büyüme kuramının daha ileri ve gelişmiş modellerini öğretmektir. Bu ders ayrıca nasıl kuramsal çalışma ve bilimsel yayın yapılacağını göstererek öğrencileri lisansüstü çalışmalara hazırlamaktadır. Bu ders öğrencinin ekonomi kuramı, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı konularında temel bilgiye sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu konuların tümü bu derste bir kez daha gözden geçirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern ekonomik büyüme çerçevesinin kuram ve kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Ekonomik büyüme kuramındaki kuramsal meseleler hakkında yorum yapabilecektir.
  • Büyüme kuramının gerektirdiği çeşitli politika çıkarımlarını değerlendirebilecektir.
  • Modern ekonomik kuram içindeki çeşitli kuramsal meseleleri tartışabilecektir.
  • Bilimsel bir makale yazabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders Lucas (1988) makalesi ile başlamaktadır. Bu çalışma beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasında ilişki kuran bir çerçeve geliştirmektedir. İkinci olarak, Barro (1990) çalışması ele alınmaktadır. Bu çalışma kamu sermayesinin/ mallarının ekonomik büyüme üzerinde oynadığı rol üzerinde yoğunlaşmaktadır. Üçüncü olarak, Romer (1990) makalesi analiz edilmektedir. Bu çalışma teknolojik değişimin ekonomik büyüme üzerindeki önemini ve etkisini gösteren bir içsel büyüme modelidir. Dördüncü olarak, Aghion ve Howitt tarafından 1992 yılında yayınlanan ve dikey ürün çeşitlemesi konusunda temel oluşturan çalışma ele alınmaktadır. Bu çalışma kalite iyileştirmelerinin ekonomik büyüme üzerindeki önemini göstermektedir. Beşinci olarak, Dasgupta ve Heal (1974) ele alınmaktadır. Bu çalışma yenilenemeyen kaynakların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini anlamamızı sağlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ramsey modelin gözden geçirimi BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
2 Ramsey modelin gözden geçirimi BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
3 İçsel Büyüme I: Beşeri Sermaye Modelleri Lucas (1988)
4 İçsel Büyüme I: Beşeri Sermaye Modelleri Lucas (1988)
5 İçsel Büyüme II: Hükümet/ Kamu Malı Modelleri Barro (1990)
6 İçsel Büyüme II: Hükümet/ Kamu Malı Modelleri Barro (1990)
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 İçsel Büyüme III: İçsel Teknolojik Değişim Modelleri Romer (1990)
9 İçsel Büyüme III: İçsel Teknolojik Değişim Modelleri Romer (1990)
10 İçsel Büyüme III: İçsel Teknolojik Değişim Modelleri Romer (1990)
11 İçsel Büyüme IV: Schumpeteryan (kalite basamakları) Modelleri Aghion and Howitt (1992)
12 İçsel Büyüme IV: Schumpeteryan (kalite basamakları) Modelleri Aghion and Howitt (1992)
13 İçsel Büyüme IV: Schumpeteryan (kalite basamakları) Modelleri Aghion and Howitt (1992)
14 Yenilenemeyen Kaynak bağımlı Büyüme Dasgupta and Heal (1974)
15 Yenilenemeyen Kaynak bağımlı Büyüme Dasgupta and Heal (1974)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Hakan Yetkiner (HY), Ekonomik Büyüme Kuramı (Economic Growth Theory), Unpublished manuscriptBarro, R.J., and X. SalaiMartin (BSM), Economic Growth, The MIT Press; 2nd edition (October 1, 2003).
Önerilen Okumalar/Materyaller Solow, R.M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics 70, 6594.Cass, D. (1965), “Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation,” Review of Economic Studies 32, 233240.Ramsey, F.P. (1928), “A Mathematical Theory of Saving,” Economic Journal 38, 543559.Lucas, R.E., Jr. (1988), “On the Mechanics of Economic Development,” Journal of Monetary Economics 22, 342.Mankiw, N. G., Romer, D. and Weil, D. N. (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 407437.Barro, Robert J. (2001), “Human Capital and Growth”, American Economic Review, May, 91(2), 1217.Barro, Robert (1990), “Government spending in a simple model of endogenous growth”, Journal of Political Economy, 98(5), S103117.Glomm G. and Ravikumar B. (1994), “Public investment in infrastructure in a simple growth model”, Journal of Economic Dynamics and Control, 18, 117387. Jones, L., Manuelli, R. and Rossi P. (1993). Optimal taxation in models of endogenous growth. Journal of Political Economy, 101(3), 485519. Romer, P.M. (1990), “Endogenous Technological Change,” Journal of Political Economy 98, 71102.Rebelo, S. (1991), “LongRun Policy Analysis and Growth,” Journal of Political Economy 99, 500521.Aghion, P., and P. Howitt (1992), “A Model of Growth Through Creative Destruction,” Econometrica60, 323351.Dasgupta, P. and G.M. Heal (1974), “The Optimal Depletion of Exhaustible Resources", Review of Economic Studies, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources: 328.Stiglitz, J. (1974), “Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths”, Review of Economic Studies, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources: 123137

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest