ECON 405 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekonomik Büyüme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 405
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonomik büyüme kuramının en temel modellerini göstermektir. Bu amaç ekonomik kuram, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı hakkında ciddi bir bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, bu derste bu konular da ele alınmaktadır. Bu dersin bir başka amacı nasıl kuramsal araştırma ve bilimsel yayın yapılacağıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Solovyen ekonomik büyüme çerçevesinin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklayabilecektir.
  • Ramsey ekonomik büyüme çerçevesinin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklayabilecektir.
  • Ekonomik büyüme çerçevesinde çeşitli makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecektir.
  • Ekonomik kuram içindeki çeşitli kuramsal meseleleri tartışabilecektir.
  • Büyüme kuramının gerektirdiği çeşitli politika çıkarımlarını analiz edebilecektir.
  • Ekonomik büyüme teorisi alanında bilimsel bir makale yazabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders Solow yaklaşımı ile başlar. Bu yaklaşımın en önemli özelliği tasarruftüketim ödünleşiminin modelekonomide veri olarak ele alınmasıdır. Bu varsayım altında, Solovyen çerçeve dinamik modellemenin pek çok kavramını geliştirir: geçişsel dinamik, durağan durum, altın tasarruf oranı, neoklasik varsayımların ihlal edildiği durumlar, vb. İkinci olarak, Ramsey çerçevesi kullanılarak tüketimtasarruf ödünleşimi içsel hale getirilir. Bu bağlamda bu derste dinamik makro iktisadın bazı diğer önemli kavramları öğretilmektedir: öznel indirgeme oranı, zamanlar arası ikame esnekliği, bıçak-sırtı durağanlık, vb. Bu ders ayrıca teorik araştırmanın ve bilimsel yayının nasıl yapıldığını tartışmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neoklasik ekonomiye giriş BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
2 Neoklasik ekonomiye giriş BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
3 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
4 Solow-Swan Modelil BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
5 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
6 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
7 Ara Sınav -
8 Ramsey Modeli BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
9 Ramsey Modeli BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
10 Ramsey Modeli BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
11 Ramsey Modeli BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
12 Ramsey Modeli BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
13 Ramsey Modeli BSM Bölüm 2 ve HY Bölüm 2
14 Neoklasik varsayımların ihlali ve sayısal yöntemler HY Bölüm 1 ve 2
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Barro, R.J., and X. Sala-I-Martin (BSM), Economic Growth, The MIT Press; 2nd edition (October 1, 2003), ISBN: 9780262024594

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hakan Yetkiner (HY), Economic Growth Theory, Unpublished manuscript

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
28
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest