ECON 324 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Ekonometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 324
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin esas amacı öğrencilerin ve ECON 301 dersinde öğrendikleri klasik regresyon modeli bilgilerinin ve uyumsuzluklarının üzerine ileri ekonometrik yöntemler inşa etmek tir. Her öğrenci bu derste kazandıklarını göstermek adına bir proje hazırlamakla yükümlüdür.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomideki çeşitli alanlara ait istatistiki modellerden uygun olanı seçip uygulayabilecektir.
  • Doğrusal olmayan modelleri tahmin edebilecektir.
  • Özellikle LPM, Logit ve Probit olmak üzere gölge bağımlı değişkenli modelleri inceleyebilecektir.
  • Eşanlı denklem modellerini; dolaylı ve iki aşamalı en küçük kareler yöntemini; zaman gecikmeli açıklayıcı değişkene sahip dinamik modelleri; ve Granger nedensellik testini kullanabilecektir.
  • ARMA ve ARIMA gibi durağan ve durağan olmayan modellerin teorilerini açıklayabilecektir.
  • Panel veri modellerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomide ampirik çalışmalar için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır. Tek ve çok denklemleri sistemleri tahmin etme ve yorumlamaya ağırlık verilecektir. Derste, öğrencilere ekonomik verilerin yorumlanmasında ve ekonomik teorilerin ampirik testlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çoklu regresyon analizleri, gölge bağımlı değişkenli modeller, eş zamanlı denklemler, zaman serisi modelleri, durağan olmayan serilerle tahmin yöntemleri, kointegrasyon ve panel veri tahminleri dersin kapsamı içerisindedir. Ampirik çalışma için regresyon paketi EVIEWS kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Zaman Serisi Modelleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 12
3 Zaman Serisi Modelleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 12
4 Durağan Olmayan Veri / Araştırma konusu belirlemek için son gün Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 12
5 Kukla Bağımlı Değişken Teknikleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 13
6 Kukla Bağımlı Değişken Teknikleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 13
7 Arasınav
8 Eşanlı Denklemler Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 14
9 Eşanlı Denklemler Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 14
10 Tahmin / Makalenin ilk taslağı için son gün Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 15
11 Tahmin Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 15
12 ARIMA Modelleri / Sunumlar Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 15
13 Panel Veri Analizi / Sunumlar
14 Panel Veri Analizi / Sunumlar / Makale teslimi için son gün
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı A. H. Studenmund, Using Econometrics: A Practical Guide (Beşinci Basım)
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.