ECON 324 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Ekonometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 324
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin esas amacı öğrencilerin ve ECON 301 dersinde öğrendikleri klasik regresyon modeli bilgilerinin ve uyumsuzluklarının üzerine ileri ekonometrik yöntemler inşa etmek tir. Her öğrenci bu derste kazandıklarını göstermek adına bir proje hazırlamakla yükümlüdür.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomideki çeşitli alanlara ait istatistiki modellerden uygun olanı seçip uygulayabilecektir.
  • Doğrusal olmayan modelleri tahmin edebilecektir.
  • Özellikle LPM, Logit ve Probit olmak üzere gölge bağımlı değişkenli modelleri inceleyebilecektir.
  • Eşanlı denklem modellerini; dolaylı ve iki aşamalı en küçük kareler yöntemini; zaman gecikmeli açıklayıcı değişkene sahip dinamik modelleri; ve Granger nedensellik testini kullanabilecektir.
  • ARMA ve ARIMA gibi durağan ve durağan olmayan modellerin teorilerini açıklayabilecektir.
  • Panel veri modellerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomide ampirik çalışmalar için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır. Tek ve çok denklemleri sistemleri tahmin etme ve yorumlamaya ağırlık verilecektir. Derste, öğrencilere ekonomik verilerin yorumlanmasında ve ekonomik teorilerin ampirik testlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çoklu regresyon analizleri, gölge bağımlı değişkenli modeller, eş zamanlı denklemler, zaman serisi modelleri, durağan olmayan serilerle tahmin yöntemleri, kointegrasyon ve panel veri tahminleri dersin kapsamı içerisindedir. Ampirik çalışma için regresyon paketi EVIEWS kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Zaman Serisi Modelleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 12
3 Zaman Serisi Modelleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 12
4 Durağan Olmayan Veri / Araştırma konusu belirlemek için son gün Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 12
5 Kukla Bağımlı Değişken Teknikleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 13
6 Kukla Bağımlı Değişken Teknikleri Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 13
7 Arasınav
8 Eşanlı Denklemler Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 14
9 Eşanlı Denklemler Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 14
10 Tahmin / Makalenin ilk taslağı için son gün Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 15
11 Tahmin Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 15
12 ARIMA Modelleri / Sunumlar Using Econometrics: A Practical Guide Bölüm 15
13 Panel Veri Analizi / Sunumlar
14 Panel Veri Analizi / Sunumlar / Makale teslimi için son gün
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı A. H. Studenmund, Using Econometrics: A Practical Guide (Beşinci Basım)
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest