ECON 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknoloji İktisadı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 322
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders bilim ve teknolojinin ekonomik analizine bir giriş dersi niteliğindedir. Dersin çok önemli bir kısmı bilim ve teknolojinin mikroekonomisine ayrılmıştır, fakat kimi önemli makroekonomik konulara da yer verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel ve teknolojik yenilik süreçlerini, yeni teknoloji üretimine ve yeni teknolojilerin toplumun tüm kesimlerine yayılımına etki eden ekonomik mekanizmaları, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ekonomik ve sosyal sonuçlarını açıklayabilecektir.
  • Ekonomik aktörler arasındaki bilgi dışsallıklarını ve teknoloji aktarımı süreçlerini, bunların ekonomik önem ve büyüklüklerini açıklayabilecektir.
  • Gelişmekte olan ve dünya teknoloji keşif sahasının uzağında yer alan ülkelere (Türkiye iki duruma da uymaktadır.) bilgi ve teknoloji transferine etki eden mekanizmaları yorumlayabilecektir.
  • Teknoloji ekonomisi ve yenilik ve teknoloji yönetimine dair güncel sorunları yorumlayabilecektir.
  • Teknoloji ekonomisi ve yenilik ve teknoloji yönetimindeki güncel sorunların çözümüne dair politika önerileri üretebilecektir.
  • Bilim ve teknoloji üzerine yapılan en yeni ekonomik araştırmaları, ve buradaki tartışmaları yorumlayabilecektir.
  • Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ölçümlerine dair sorunları yorumlayabilecektir.
  • Bilgi üretimi ve yayılımı üzerine varolan verileri bilgi, bilim ve teknoloji üzerine olan ampirik çalışmalarda kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme ve insanların genel yaşam kalitelerinin en önemli etmenlerinden oldukları bilinmektedir. Yenilik insanlık kadar eskidir, ve insanların ekonomik ve sosyal tarihlerinin oluşumunda çok önemli bir rol oynamıştır. Bu ders, bilimsel ve teknolojik yeniliğin kısa bir tarihi ile başlamaktadır. Bu sırada Sanayi Devrimine ve kimi önemli endüstrilerin evrimlerine özellikle vurgu yapılacaktır.

Öğrenci daha sonra bilimsel ve teknolojik yenilik üzerine süregelen güncel ekonomik literatürle tanıştırılacaktır. Dersin, bilimsel ve teknolojik çıktıların ölçülmeleriyle ilgili problemlerin tartışılması ile başlayan bu kısmı, alandaki önemli konuları uygulamaya dönük bir bakış açısı ile ele alacaktır. Bilgi artma ve dışsallıkları detaylı bir şekilde, bunların ölçümleri ve bunlara sebep olan, veya bunları kolaylaştıran etmenler de dahil olmak üzere işlenecektir. Bu konular üzerine yapılan tartışmalar, teknolojilerin yayılımı ve adaptosyonu ile yenilik ve coğrafya ilişkisi konularına doğal bir giriş ve kaynak teşkil ederler. Derste bu konulara da yer verilmiştir. Ardından, patent bilgilerinin ekonomik çalışmalarda “veri” olarak kullanılmalarına dair konular ele alınır. Ders, içsel büyüme modelleri, rekabetin yeniliğe etkisi, ve Schumpeteryan Hipotezi üzerine tartışmalarla son bulur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihi bilgiler Okuma listesi.
2 Yeniliğin ölçümüne dair problemler Okuma listesi.
3 AR&GE harcamalarının ve patentlerin getirileri Okuma listesi.
4 Bilgi dışsallıkları 1. bölüm: Giriş ve literatür taraması Okuma listesi.
5 Bilgi dışsallıkları 2. bölüm: Bilimsel hareketlilik ve bilimsel ağlar Okuma listesi.
6 Bilgi dışsallıkları 3. bölüm: Bilgi akışının coğrafi özellikleri ve direk yabancı yatırımlar Okuma listesi.
7 Teknolojinin yayılımı Okuma listesi.
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Patent istatistiklerinin bilgi ekonomisinde veri olarak kullanımı Okuma listesi.
10 İçsel büyüme modelleri, 1. bölüm Okuma listesi.
11 İçsel büyüme modelleri, 2. bölüm Okuma listesi.
12 Yenilik ve rekabet ilişkisi Okuma listesi.
13 Schumpeter hipotezi ve ilgili konular Okuma listesi.
14 Tercihe ve zamana bağlı ek konu Okuma listesi.
15 Tercihe ve zamana bağlı ek konu Okuma listesi.
16 Tercihe ve zamana bağlı ek konu Okuma listesi.

 

Ders Kitabı Okuma listesi. Dersin ana materyalleri sınıfta ilan edilecek akademik makaleler ve kitap bölümlerinden oluşacaktır. Okuma materyalleri düzenli bir şekilde A blok zemin kattaki kırtasiyeye verilecek, ve öğrenciler burada çoğaltarak okuyabileceklerdir. Kullanılacak temel kitaplar, ve okuma önerileri aşağıda sıralanmıştır.
Önerilen Okumalar/Materyaller (1) Chris Freeman and Luc Soete, The Economics of Industrial Innovation (Third Edition), The MIT Press. (2) Suzanne Scotchmer, Innovation and Incentives, The MIT Press. (3) Dominique Foray, The Economics of Knowledge, The MIT Press. (4) Christopher Freeman, Francisco Louçã, As Time Goes by: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford University Press [dönem sonu sunumları bu kitaptan yapılacaktır].

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
3
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
20
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.