ECON 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknoloji İktisadı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 322
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders bilim ve teknolojinin ekonomik analizine bir giriş dersi niteliğindedir. Dersin çok önemli bir kısmı bilim ve teknolojinin mikroekonomisine ayrılmıştır, fakat kimi önemli makroekonomik konulara da yer verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel ve teknolojik yenilik süreçlerini, yeni teknoloji üretimine ve yeni teknolojilerin toplumun tüm kesimlerine yayılımına etki eden ekonomik mekanizmaları, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ekonomik ve sosyal sonuçlarını açıklayabilecektir.
  • Ekonomik aktörler arasındaki bilgi dışsallıklarını ve teknoloji aktarımı süreçlerini, bunların ekonomik önem ve büyüklüklerini açıklayabilecektir.
  • Gelişmekte olan ve dünya teknoloji keşif sahasının uzağında yer alan ülkelere (Türkiye iki duruma da uymaktadır.) bilgi ve teknoloji transferine etki eden mekanizmaları yorumlayabilecektir.
  • Teknoloji ekonomisi ve yenilik ve teknoloji yönetimine dair güncel sorunları yorumlayabilecektir.
  • Teknoloji ekonomisi ve yenilik ve teknoloji yönetimindeki güncel sorunların çözümüne dair politika önerileri üretebilecektir.
  • Bilim ve teknoloji üzerine yapılan en yeni ekonomik araştırmaları, ve buradaki tartışmaları yorumlayabilecektir.
  • Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ölçümlerine dair sorunları yorumlayabilecektir.
  • Bilgi üretimi ve yayılımı üzerine varolan verileri bilgi, bilim ve teknoloji üzerine olan ampirik çalışmalarda kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme ve insanların genel yaşam kalitelerinin en önemli etmenlerinden oldukları bilinmektedir. Yenilik insanlık kadar eskidir, ve insanların ekonomik ve sosyal tarihlerinin oluşumunda çok önemli bir rol oynamıştır. Bu ders, bilimsel ve teknolojik yeniliğin kısa bir tarihi ile başlamaktadır. Bu sırada Sanayi Devrimine ve kimi önemli endüstrilerin evrimlerine özellikle vurgu yapılacaktır.

Öğrenci daha sonra bilimsel ve teknolojik yenilik üzerine süregelen güncel ekonomik literatürle tanıştırılacaktır. Dersin, bilimsel ve teknolojik çıktıların ölçülmeleriyle ilgili problemlerin tartışılması ile başlayan bu kısmı, alandaki önemli konuları uygulamaya dönük bir bakış açısı ile ele alacaktır. Bilgi artma ve dışsallıkları detaylı bir şekilde, bunların ölçümleri ve bunlara sebep olan, veya bunları kolaylaştıran etmenler de dahil olmak üzere işlenecektir. Bu konular üzerine yapılan tartışmalar, teknolojilerin yayılımı ve adaptosyonu ile yenilik ve coğrafya ilişkisi konularına doğal bir giriş ve kaynak teşkil ederler. Derste bu konulara da yer verilmiştir. Ardından, patent bilgilerinin ekonomik çalışmalarda “veri” olarak kullanılmalarına dair konular ele alınır. Ders, içsel büyüme modelleri, rekabetin yeniliğe etkisi, ve Schumpeteryan Hipotezi üzerine tartışmalarla son bulur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihi bilgiler Okuma listesi.
2 Yeniliğin ölçümüne dair problemler Okuma listesi.
3 AR&GE harcamalarının ve patentlerin getirileri Okuma listesi.
4 Bilgi dışsallıkları 1. bölüm: Giriş ve literatür taraması Okuma listesi.
5 Bilgi dışsallıkları 2. bölüm: Bilimsel hareketlilik ve bilimsel ağlar Okuma listesi.
6 Bilgi dışsallıkları 3. bölüm: Bilgi akışının coğrafi özellikleri ve direk yabancı yatırımlar Okuma listesi.
7 Teknolojinin yayılımı Okuma listesi.
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Patent istatistiklerinin bilgi ekonomisinde veri olarak kullanımı Okuma listesi.
10 İçsel büyüme modelleri, 1. bölüm Okuma listesi.
11 İçsel büyüme modelleri, 2. bölüm Okuma listesi.
12 Yenilik ve rekabet ilişkisi Okuma listesi.
13 Schumpeter hipotezi ve ilgili konular Okuma listesi.
14 Tercihe ve zamana bağlı ek konu Okuma listesi.
15 Tercihe ve zamana bağlı ek konu Okuma listesi.
16 Tercihe ve zamana bağlı ek konu Okuma listesi.

 

Ders Kitabı Okuma listesi. Dersin ana materyalleri sınıfta ilan edilecek akademik makaleler ve kitap bölümlerinden oluşacaktır. Okuma materyalleri düzenli bir şekilde A blok zemin kattaki kırtasiyeye verilecek, ve öğrenciler burada çoğaltarak okuyabileceklerdir. Kullanılacak temel kitaplar, ve okuma önerileri aşağıda sıralanmıştır.
Önerilen Okumalar/Materyaller (1) Chris Freeman and Luc Soete, The Economics of Industrial Innovation (Third Edition), The MIT Press. (2) Suzanne Scotchmer, Innovation and Incentives, The MIT Press. (3) Dominique Foray, The Economics of Knowledge, The MIT Press. (4) Christopher Freeman, Francisco Louçã, As Time Goes by: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford University Press [dönem sonu sunumları bu kitaptan yapılacaktır].

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
3
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
3
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
20
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest