ECON 318 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makroekonominin Konuları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 318
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders orta dereceli makroekonomik kavramları tanıtarak ve bu kavramları makroekonomik ve mikro ekonomik analizlerde kullanarak öğrencilerin modern ekonominin nasıl işlediğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste gelir, işsizlik, enflasyon, döviz kurları, ödemeler dengesi, devlet harcamaları, vergi, borçlanma, büyüme gibi toplam değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri incelenecektir. Ayrıca para politikalarının ve mali politikaların makroekonomik değişkenleri nasıl etkilediği ele alınacaktır. Son olarak makroekonomik istatistiği kullanarak nasıl tahmin yapılacağı öğrenilecektir(ABD verilerini kullanarak).
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mali politikalar ve para politikalarının ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklayabilecektir.
  • Farklı ekonomik durumlarda mali ve para politikalarını analiz edebilecektir.
  • Devletlerin ekonomik dalgalanmalarla baş edebilmek için kullandıkları değişkenleri açıklayabilecektir.
  • Ekonomik şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.
  • Günlük ekonomik haberleri ders kapsamında öğretilen kavramlar çerçevesinde analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders aşağıdaki konuları içermektedir;Para politikaları, mali politikalar, işsizlik, enflasyon, büyüme, döviz kurları ve açık ekonomi, faiz oranları, sermaye giriş çıkışları, mali politika, para politikası ve ekonomik aktiviteler arasındaki ilişki, Amerika’daki mali politikalar ve para politikaları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makroekonomiye ve Makroekonomik kavramlara giriş
2 Para ve Enflasyon
3 Açık Ekonomi
4 İşsizlik
5 Ekonomik Büyüme 1: Sermaye Birikimi ve Nüfus Büyümesi
6 Ekonomik Büyüme 2: Teknoloji Politikası ve ampiriği
7 Kısa dönemde Konjonktur Dalgalanmaları
8 ISLM modelinin kurulumu
9 ISLM modelinin uygulanması
10 MundellFleming modeli veDöviz kuru Rejimi
11 Toplam Arz ve Kısa Dönemde Enflasyon ve İşsizlik arasındaki ilişki
12 Makroekonomik Anlaşmazlık: İstikrar Politikası
13 Makroekonomik Anlaşmazlık: Devlet Borçlanması
14 Makroekonomik Anlaşmazlık: Tüketim
15 Makroekonomik Anlaşmazlık: Yatırım
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, sixth edition 2007, published by Thomson Southwestern (ISBN 0324171919)
Önerilen Okumalar/Materyaller Robert J. Barro, Macroeconomics, fifth edition, published by The MIT presss, Cambridge , Massachusetts (ISBN: 0262024365) William Boyes and Michael Melvin, Macroeconomics, fifth edition 2004, published by Houghton Mifflin (ISBN 0618127941)Gary. E. Clayton and Martin G. Giesbrecht, A Guide to Everyday Economic Statistics, sixth edition 2004, Published by MacGrawHill (ISBN 0072873299).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
10
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest