ECON 317 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 317
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Program öğrencilere bilimsel ekonomi yöntemleri kullandırarak,Avrupa Birliği ile ilgili sorunları analiz edebilip,politika önerileri sunabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.Aynı zamanda dersi almış olan veya derse devam eden bir öğrenciden,sınav amacı dışında da,gazete veya herhangi bir haber yayın organında çıkan bir makaleyi bilimsel olarak eleştirebilmesi beklenir.Bu şekilde,bilimsel metodolojide eleştirel düşünme becerisi kazandırmaya yardım edilerek,öğrencilerin rekabetçi iş dünyasına hazırlanması sağlanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütünleşme teorisini açıklayabilecektir.
  • Bütünleşmenin ekonomik ve ekonomi dışındaki amaçlarını yorumlayabilecektir.
  • Avrupa Birliği’nin yapısını açıklayabilecektir.
  • Avrupa Birliği politikalarını açıklayabilecektir.
  • Avrupa Birliği’nin dünya ile ilişkilerini yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders,Avrupa Birliği’ni ilgilendiren temel prensipleri ve güncel konuları kapsar.Avrupa Birliği ekonomisinin incelenmesinden önce,Avrupa Birliği’nin başlıca kurumlarının yapısı ve çeşitli bütünleşme teorileri analiz edilecektir.Sonrasında,içinde bulunduğu kurumsal yapı göz önünde bulundurularak konunun ekonomik analizi üzerinde durulacaktır.Ders iki bölümden oluşmaktadır.Birinci kısımda ulusların nasıl ve neden ekonomik bütünleşmeyi tercih ettikleri ve ekonomik bütünleşmeyi meydana getiren kalıpların belirleyicileri üzerinde durulacaktır.Bu kısım esas olarak konunun teorik yönüyle ilgilidir ve kaydadeğer miktarda literatür çalışılıp özetlenecektir.Dersin ikinci kısmında,özellikle Avrupa Birliği olmak üzere,çeşitli bütünleşme biçimlerinin etkileri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve ders materyallerinin açıklanması
2 Ekonomik Birliklerin Oluşma Nedenleri : Teorik Perspektifler Eichenengreen, B. “A More Perfect Union? The Logic of Economic Integration.” Essays in International Finance. June 1996: No: 198: 132.Gould, D. M., Woodbridge, G. L., and Ruffin, R. J. “The Theory and Practice of Free Trade.” Economic Review (4)1993: 115
3 Ekonomik Bütünleşmenin Ekonomi Dışı Amaçları Bhagwati, J., and Srinivasan, T. N. “Optimal Intervention to Achieve NonEconomic Objectives.” The Review of Economic Studies 36(1), January 1969: 2738
4 Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği Kurumları
5 Avrupa Birliği’nde Rekabet politikası
6 Avrupa Birliği’nde Sanayi Politikası
7 Ortak Tarım Politikas
8 Avrupa Birliği’nde Para Politikası
9 Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Sosyal,Ekonomik ve Politik Yapıları
10 Gümrük Birliği ve Türkiye Harrison, G. H., Rutherferd, T. F., and Tarr, D. G. “Economic Implications for Turkey of a Customs Union with the European Union.” European Economic Review 41(1997): 861 870.Harrison, G. H., Rutherferd, T. F., and Tarr, D. G. “Economic Implications for Turkey of a Customs Union with the European Union.” World Bank Policy Research Working Papers, n.1599, 1996.Endrew Leake (1996), The European Union, Macmillian Press (Several Chapters)Boratav, K., Turel, O., and Yeldan, E. “ The Turkish Economy in 19811992: A Balance Sheet, Problems, and Prospects.” Middle East Technical University Studies in Development, 22(1995):136Baysan, T. “Some Economic Aspects of Turkey’s Accession to the EC: Resource shifts, Comparative Advantage, and Static Gains.” Journal of Common Market Studies 13(3), September 1984:1534.Boratav, K., Turel, O., and Yeldan, E. “Dilemmas of Structural Adjustment and Environmental Policies Under Instability: Post1980 Turkey.” World Development 24(1996):373393.
11 Avrupa Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri Bekmez, S “Sectoral Impacts of Turkish Access into the European Union: A Computable General Equilibrium Analysis” Eastern European Economics, MarchApril, 2002 Vol: 40 No: 2 pp: 5784Bekmez, S., and Kennedy, P. L., “A Computable General Equilibrium Model for the Organized and Marginal Labor Markets in Turkey” Southwestern Economic Review, Spring 2002, vol: 29 no: 1 pp: 97109. Bekmez, S. and Genc, I.H. “The Political Economy of TurkeyEuropean Union Relationship and Macroeconomic Impacts of the Full Membership” American Review of Political Economy, 2002 Vol:1 No:1 pp: 28 – 51Bekmez, S., and Kennedy, P. L., “Macroeconomic Implications of the European Integration on the Turkish Economy” Middle East Technical University, METU Studies in Development, 2001 Vol: 28, No: 34 pp: 263 279
12 Avrupa Birliği Genel Politikaları “Avrupa Birligi Destek Programlari” Ege University, Science, Technology and Research Center Publications. Publication number: 5, 2001.
13 Gelecekteki Avrupa BirliğiTürkiye İlişkileri Tahminleri
14 Avrupa Birliği ve Gelişmekte Olan Dünya
15 Avrupa Birliği Hakkında Genel Müzakereler
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Frank McDonald and Stephen Dearden (Ed.), 2005), European Economic Integration, 4th edition, Prince Hall, Pearson Educated Limited, Englandii)       Hillary Ingham and Mike Ingham (2002), EU Expansion to the East: Prospects and Problems, Edward Elgar Pressiii)        Kirsten Appendini and Sven Bislew (1999), Economic Integration in the NAFTA and the EU, Macmillian Press.
Önerilen Okumalar/Materyaller Selahattin BEKMEZ, (Ed.), (2008), Avrupa BirliğiTürkiye Sektörel Rekabet Analizleri, Nobel Press, Ankara Turgay Uzun and Serap Özen (2004) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Press.ii)                Muhsin Kar and Harun Arıkan (2004) Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Beta Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest