ECON 317 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 317
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Program öğrencilere bilimsel ekonomi yöntemleri kullandırarak,Avrupa Birliği ile ilgili sorunları analiz edebilip,politika önerileri sunabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.Aynı zamanda dersi almış olan veya derse devam eden bir öğrenciden,sınav amacı dışında da,gazete veya herhangi bir haber yayın organında çıkan bir makaleyi bilimsel olarak eleştirebilmesi beklenir.Bu şekilde,bilimsel metodolojide eleştirel düşünme becerisi kazandırmaya yardım edilerek,öğrencilerin rekabetçi iş dünyasına hazırlanması sağlanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütünleşme teorisini açıklayabilecektir.
  • Bütünleşmenin ekonomik ve ekonomi dışındaki amaçlarını yorumlayabilecektir.
  • Avrupa Birliği’nin yapısını açıklayabilecektir.
  • Avrupa Birliği politikalarını açıklayabilecektir.
  • Avrupa Birliği’nin dünya ile ilişkilerini yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders,Avrupa Birliği’ni ilgilendiren temel prensipleri ve güncel konuları kapsar.Avrupa Birliği ekonomisinin incelenmesinden önce,Avrupa Birliği’nin başlıca kurumlarının yapısı ve çeşitli bütünleşme teorileri analiz edilecektir.Sonrasında,içinde bulunduğu kurumsal yapı göz önünde bulundurularak konunun ekonomik analizi üzerinde durulacaktır.Ders iki bölümden oluşmaktadır.Birinci kısımda ulusların nasıl ve neden ekonomik bütünleşmeyi tercih ettikleri ve ekonomik bütünleşmeyi meydana getiren kalıpların belirleyicileri üzerinde durulacaktır.Bu kısım esas olarak konunun teorik yönüyle ilgilidir ve kaydadeğer miktarda literatür çalışılıp özetlenecektir.Dersin ikinci kısmında,özellikle Avrupa Birliği olmak üzere,çeşitli bütünleşme biçimlerinin etkileri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve ders materyallerinin açıklanması
2 Ekonomik Birliklerin Oluşma Nedenleri : Teorik Perspektifler Eichenengreen, B. “A More Perfect Union? The Logic of Economic Integration.” Essays in International Finance. June 1996: No: 198: 132.Gould, D. M., Woodbridge, G. L., and Ruffin, R. J. “The Theory and Practice of Free Trade.” Economic Review (4)1993: 115
3 Ekonomik Bütünleşmenin Ekonomi Dışı Amaçları Bhagwati, J., and Srinivasan, T. N. “Optimal Intervention to Achieve NonEconomic Objectives.” The Review of Economic Studies 36(1), January 1969: 2738
4 Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği Kurumları
5 Avrupa Birliği’nde Rekabet politikası
6 Avrupa Birliği’nde Sanayi Politikası
7 Ortak Tarım Politikas
8 Avrupa Birliği’nde Para Politikası
9 Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Sosyal,Ekonomik ve Politik Yapıları
10 Gümrük Birliği ve Türkiye Harrison, G. H., Rutherferd, T. F., and Tarr, D. G. “Economic Implications for Turkey of a Customs Union with the European Union.” European Economic Review 41(1997): 861 870.Harrison, G. H., Rutherferd, T. F., and Tarr, D. G. “Economic Implications for Turkey of a Customs Union with the European Union.” World Bank Policy Research Working Papers, n.1599, 1996.Endrew Leake (1996), The European Union, Macmillian Press (Several Chapters)Boratav, K., Turel, O., and Yeldan, E. “ The Turkish Economy in 19811992: A Balance Sheet, Problems, and Prospects.” Middle East Technical University Studies in Development, 22(1995):136Baysan, T. “Some Economic Aspects of Turkey’s Accession to the EC: Resource shifts, Comparative Advantage, and Static Gains.” Journal of Common Market Studies 13(3), September 1984:1534.Boratav, K., Turel, O., and Yeldan, E. “Dilemmas of Structural Adjustment and Environmental Policies Under Instability: Post1980 Turkey.” World Development 24(1996):373393.
11 Avrupa Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri Bekmez, S “Sectoral Impacts of Turkish Access into the European Union: A Computable General Equilibrium Analysis” Eastern European Economics, MarchApril, 2002 Vol: 40 No: 2 pp: 5784Bekmez, S., and Kennedy, P. L., “A Computable General Equilibrium Model for the Organized and Marginal Labor Markets in Turkey” Southwestern Economic Review, Spring 2002, vol: 29 no: 1 pp: 97109. Bekmez, S. and Genc, I.H. “The Political Economy of TurkeyEuropean Union Relationship and Macroeconomic Impacts of the Full Membership” American Review of Political Economy, 2002 Vol:1 No:1 pp: 28 – 51Bekmez, S., and Kennedy, P. L., “Macroeconomic Implications of the European Integration on the Turkish Economy” Middle East Technical University, METU Studies in Development, 2001 Vol: 28, No: 34 pp: 263 279
12 Avrupa Birliği Genel Politikaları “Avrupa Birligi Destek Programlari” Ege University, Science, Technology and Research Center Publications. Publication number: 5, 2001.
13 Gelecekteki Avrupa BirliğiTürkiye İlişkileri Tahminleri
14 Avrupa Birliği ve Gelişmekte Olan Dünya
15 Avrupa Birliği Hakkında Genel Müzakereler
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Frank McDonald and Stephen Dearden (Ed.), 2005), European Economic Integration, 4th edition, Prince Hall, Pearson Educated Limited, Englandii)       Hillary Ingham and Mike Ingham (2002), EU Expansion to the East: Prospects and Problems, Edward Elgar Pressiii)        Kirsten Appendini and Sven Bislew (1999), Economic Integration in the NAFTA and the EU, Macmillian Press.
Önerilen Okumalar/Materyaller Selahattin BEKMEZ, (Ed.), (2008), Avrupa BirliğiTürkiye Sektörel Rekabet Analizleri, Nobel Press, Ankara Turgay Uzun and Serap Özen (2004) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Press.ii)                Muhsin Kar and Harun Arıkan (2004) Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Beta Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.