ECON 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bölgesel İktisat
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 315
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı öğrencileri kentsel ve bölgesel ekonomi ile tanıştırmaktır. Kentsel ekonomi alanı çeşitli soruları ve konuları ele almaktadır. Bu bilgi alanı en genel düzeyde alan kavramını ekonomik modellerin içine sokar ve ekonomik faaliyetin yer aldığı mekânı inceler. Temelde, fiziksel mekanda ekonomik faaliyeti inceler ve hem üreticilerin hem de tüketicilerin mekan seçimi üzerine odaklanır. Derste ekonomik faaliyetin ve firma davranışının mekansal ve konumsal yönlerini inceleyebilmek için geliştirilmiş olan standart kavramlar, teknikler ve modeller ele alınacaktır. Lakin dersin vurgusu güncel teorik gelişmeler ve amprik araştırmalar üzerine olacaktır; özellikle “yeni ekonomik coğrafya” diye anılan konular ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kaynak tahsisi sürecinin statik ve dinamik karakteristiklerini açıklayabilecektir.
  • Statik ve dinamik dışsal ekonomileri tanımlayabilecektir.
  • İktisat teorisini bölgesel ekonomi konularına uygulayabilecektir.
  • Kentsel büyümeyi ve politika çıkarımlarını tartışabilecektir.
  • Bölgesel eşitsizlikleri ve politika önerilerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders bölgesel ekonomi ve kent ekonomisinin tipik olarak ele aldığı dört soru seti üzerine kurgulanmıştır. İlk soru seti kentsel alanların gelişimi üzerine odaklanır. Şehirler niye vardır ve niye bazıları daha çabuk büyürler? Bu tür bir büyümeyi yerel yönetimler nasıl cesaretlendirebilir? İkinci soru seti metropol alanların içindeki gelişim şekillerini ele almaktadır. Niye metropol alanların bazı kesimleri diğerlerine göre daha hızlı büyür? Firmalar ve hanehalkları metropol alanlardan nereye yerleşeceklerini nasıl karar verirler? Arazi fiyatının belirleyicisi nedir ve bu fiyatlar mekanlar arası nasıl değişiklik gösterirler?

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kentsel Ekonominin Temel Kavramları ve Önermeleri
2 Kentsel ve Bölgesel Ekonomiye Giriş: Coğrafi Ekonomiye Alternatif Yaklaşımlar
3 Karşılaştırmalı Avantajlar ve Dışsal Ekonomi Teorisi
4 Kümeleşme Ekonomisi Teorisi
5 Niye Şehirler Var?
6 Piyasa Odaklı ve Kaynak Odaklı Firmaların Mekan Kararları
7 Firmalar Niye Kümelenir?
8 Lokalizasyon Ekonomilerine karşı Kentleşme Ekonomileri
9 Şehir Büyüklüğü: Uzmanlaşmış ve Farklılaşmış Şehirler
10 Kentsel Büyüme
11 Şehirler Nerede Gelişir? İş Yerleşimi
12 Arazi Kullanımı ve Yerleşim Teorisi
13 Modern Şehir ve Benliyöleşme/Yayılma
14 Kentsel ve Bölgesel Politika Analizi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı O’Sullivan, Arthur, Urban Economics (Seventh Edition). McGraw Hill, 2008.
Önerilen Okumalar/Materyaller Phillip McCann: Urban and Regional Economics. Oxford University Pres, 2001.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
12
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek. X
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest