ECON 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bölgesel İktisat
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 315
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı öğrencileri kentsel ve bölgesel ekonomi ile tanıştırmaktır. Kentsel ekonomi alanı çeşitli soruları ve konuları ele almaktadır. Bu bilgi alanı en genel düzeyde alan kavramını ekonomik modellerin içine sokar ve ekonomik faaliyetin yer aldığı mekânı inceler. Temelde, fiziksel mekanda ekonomik faaliyeti inceler ve hem üreticilerin hem de tüketicilerin mekan seçimi üzerine odaklanır. Derste ekonomik faaliyetin ve firma davranışının mekansal ve konumsal yönlerini inceleyebilmek için geliştirilmiş olan standart kavramlar, teknikler ve modeller ele alınacaktır. Lakin dersin vurgusu güncel teorik gelişmeler ve amprik araştırmalar üzerine olacaktır; özellikle “yeni ekonomik coğrafya” diye anılan konular ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kaynak tahsisi sürecinin statik ve dinamik karakteristiklerini açıklayabilecektir.
  • Statik ve dinamik dışsal ekonomileri tanımlayabilecektir.
  • İktisat teorisini bölgesel ekonomi konularına uygulayabilecektir.
  • Kentsel büyümeyi ve politika çıkarımlarını tartışabilecektir.
  • Bölgesel eşitsizlikleri ve politika önerilerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders bölgesel ekonomi ve kent ekonomisinin tipik olarak ele aldığı dört soru seti üzerine kurgulanmıştır. İlk soru seti kentsel alanların gelişimi üzerine odaklanır. Şehirler niye vardır ve niye bazıları daha çabuk büyürler? Bu tür bir büyümeyi yerel yönetimler nasıl cesaretlendirebilir? İkinci soru seti metropol alanların içindeki gelişim şekillerini ele almaktadır. Niye metropol alanların bazı kesimleri diğerlerine göre daha hızlı büyür? Firmalar ve hanehalkları metropol alanlardan nereye yerleşeceklerini nasıl karar verirler? Arazi fiyatının belirleyicisi nedir ve bu fiyatlar mekanlar arası nasıl değişiklik gösterirler?

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kentsel Ekonominin Temel Kavramları ve Önermeleri
2 Kentsel ve Bölgesel Ekonomiye Giriş: Coğrafi Ekonomiye Alternatif Yaklaşımlar
3 Karşılaştırmalı Avantajlar ve Dışsal Ekonomi Teorisi
4 Kümeleşme Ekonomisi Teorisi
5 Niye Şehirler Var?
6 Piyasa Odaklı ve Kaynak Odaklı Firmaların Mekan Kararları
7 Firmalar Niye Kümelenir?
8 Lokalizasyon Ekonomilerine karşı Kentleşme Ekonomileri
9 Şehir Büyüklüğü: Uzmanlaşmış ve Farklılaşmış Şehirler
10 Kentsel Büyüme
11 Şehirler Nerede Gelişir? İş Yerleşimi
12 Arazi Kullanımı ve Yerleşim Teorisi
13 Modern Şehir ve Benliyöleşme/Yayılma
14 Kentsel ve Bölgesel Politika Analizi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı O’Sullivan, Arthur, Urban Economics (Seventh Edition). McGraw Hill, 2008.
Önerilen Okumalar/Materyaller Phillip McCann: Urban and Regional Economics. Oxford University Pres, 2001.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
2
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.