ECON 314 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İktisadi Düşünceler Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 314
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste iktisat disiplininin gelişimini tarihsel bir bağlam içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken de hem yöntembilimsel hem de analitik sorulara önem verip hem de ‘anaakım’ iktisat düşüncesine alternatifleri dikkate alacağız.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel iktisadi kavramların tarihsel kökenlerini açıklayabilecektir.
  • İktisat bilimine ciddi katkılarda bulunmuş düşünür ve düşünce akımlarını bu bilime kattıklarıyla birlikte tarihsel bir çerçevede tartışabilecektir.
  • Tarih boyunca ortya çıkan iktisat kuramlarının içinde ortaya çıktığı sosyal ve tarihsel bağlamı açıklayabilecektir.
  • İktisadi süreçlerle ilgili farklı yaklaşımları tartışabilecektir.
  • Güncel iktisadi sounlar üzerine düşünmenin birden fazla yolu olduğunu gösterebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana ekonomik düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu kronolojik sıra ile ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Derse Hazırlık
2 İktisat ve Felsefe Tartışmaları, İktisat Tarihi Historiyografyası, Kuramların Evrimi ve İlerlemesi Ders Notları
3 İktisadi Devrim Ders Notları
4 Merkantil Dönemde İktisat Düşüncesi E. K. Hunt (1981): 12 35 ve M. Rothbard (1995 [2006]) Vol I: 211 342.
5 Fizyokratik İktisadi Kuramlar M. Rothbard (1995 [2006]) Vol I: 363 382.
6 Klasik Politik İktisat Genel Değerlendirme E. K. Hunt (1981): 36 49; M. Rothbard (1995 [2006]) Vol I: 415 432
7 Ara Sınav
8 Adam Smith M. Rothbard (1995 [2006]) Vol I: 433 504; Smith, Wealth of Nations: Seçilmiş Metinler
9 David Ricardo M. Rothbard (1995 [2006]) Vol II: 69 156.
10 Karl Marx E. K. Hunt (1981): 50 96; M. Rothbard (1995 [2006]) Vol II: 297 438; Marx, Capital I : Seçilmiş Metinler
11 Neo Klasik İktisat Genel Değerlendirme Ders Notları
12 Güncel İktisadi Kuramlar: Evrimci ve Kurumsalcı Politik İktisat Genel Değerlendirme Ders Notları
13 Thorstein Veblen E. K. Hunt (1981): 115 140; Veblen, The Theory ofLeisure Class, Seçilmiş Metinler
14 Genel Değerlendirme: İktisadi Kuramların Evrimi Ders Notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı E. K. Hunt. (1981). Property and Prophets: The Evolution of Economic Institutions and Ideologies. (NY: Harper & Row Pub.)
Önerilen Okumalar/Materyaller 1) M. Rothbard. 2006 [1995]. Economic Thought before Adam Smith and Classical Economics. Volumes I and II of An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute). [Dijital olarak internet sitesinden temin edilebilir. The Mises Foundation’dan izin alınmıstır.] 2) Seçilmis diğer zorunlu okumalar: 2.A) Adam Smith: Wealth of Nations (1776) 2.B) Karl Marx: Capital I (1867) 2.C) Thorstein Veblen: The Theory of Leisure Class (1899). Bunlar dönem içinde ayrıca dağıtılacaktır. 3. Diğer bazı kaynaklar: 3.A) Iktisadi Dusunceler Tarihi blog sayfasi: http://iktisadidusuncelertarihi.blogspot.com/ 3.B) Dersin eposta listesi: http://groups.google.com/group/idthet 3.C) Kisisel web sayfam: http://ayalcintas.blogspot.com/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest