ECON 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 311
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, küreselleşme yolunda küresel ekonomik ve finansal sistemi tanıtmaktır. Dersin içeriği, küresel ekonomik ve parasal sistemin yapı taşları olan ilgili kurumları tanıtan ünitelerle zenginleştirilmiştir. Dersin bir diğer amacı da öğrenciye küresel ekonomik ve parasal sistemin nasıl çalıştığını kavratmaktır. Bu sayede öğrenci, küresel ekonominin ulusal ve bölgesel ekonomilerle olan etkileşimleri hakkında düşünebilecek ve güncel ekonomik ve finansal olayların nedenlerini ve etkilerini yorumlayabilecek ve analiz edebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların küreselleşme sürecindeki rollerini açıklayabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların yapı ve fonksiyonlarını karşılaştırabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların ulusal ekonomiler üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları derinlemesine analiz edebilecektir.
  • Uluslararası alanda akademik ve popüler argümanları derinlemesine analiz edebilecektir.
  • Ülkeler ve ekonomik alanlar arasındaki ekonomik etkileşimleri analiz edebilecek ve rasyonel olarak açıklayabilecektir.
  • Başlıca kuruluşlar ve mevcut kurumsal ve finansal yapılar hakkında yeterli bir kavrayış gösterebilecekler, ayrıca küresel ekonomik bağlamda oynadıkları rolü ve politikalarının ve kararlarının sonuçlarını anlayacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders uluslararası ekonomi kuruluşların varoluş nedenleri, yapıları, fonksiyonları ve uyguladıkları politikaların (ulusal ve uluslar arası düzeyde) etkileri üzerine öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu kurumlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Bu derste aşağıdaki uluslararası ekonomi kuruluşları incelenecektir:

• Dünya Ticaret Örgütü,
• IMF,
• Dünya Bankası,
• Bölgesel ekonomik bütünleşmeler,
• Birleşmiş Milletler
• Diğer kuruluşlar (OECD, OPEC, G8 ve G20 gibi)

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Ekonomik Entegrasyon Türleri ve Aşamaları Int.economic institutions-Nwokoye
2 Ekonomik Kurumların Politikası, Bretton Woods'un Rolü Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 1
3 Küreselleşme süreci ve uluslararası ekonomik/finansal kurumlar Krugman, Obstfeld, Melitz, "International Economics", 9th edt., Pearson, CH 21.
4 FED ve Merkez Bankalarının Rolleri, İkinci Dünya Savaşı Öncesi Büyük Hükümetin Yükselişi Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 4-5
5 Quiz
6 Çıkar Grupları, Devlet ve Korporatizm; Dünya Bankası Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 7-8
7 Birleşmiş Milletler, Döviz Kurları ve Altın Standardı Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 10-11
8 Büyük Buhrana Ne Sebep Oldu Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 12
9 Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 14
10 Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 14
11 Bretton Woods: Temmuz 1944 Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 15
12 Uluslararası Para Fonu (IMF) Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 16
13 Asya Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 17-18
14 Bankacılık Denetimi ve Basel Anlaşmaları Int.Econ. ınst.-globalism vs nationalism, De Gennaro, Lecture 22
15 Yeni Bir Bretton Woods A New Bretton Woods, C.R. Neu, RAND, ISBN: 0-8330-1304-1
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

International Economic Institutions Globalism vs. Nationalism, Professor Ramon P. DeGennaro, The Great Courses, 2017.

 

Krugman, Obstfeld, Melitz, "International Economics", 9th edt., Pearson

Önerilen Okumalar/Materyaller

- A New Bretton Woods, C.R. Neu, RAND, ISBN: 0-8330-1304-1

-International Economic Institutions, M.A.G. VAN MEERHAEGHE, 7th edt. Springer, ISBN: 978-1-4419-5021-5

- International Economic Institutions: The Challenge of Coordination, Stephen A. Silard, American University International Law Review, 4, No.1, 1989, 67-89

- International Financial Institutions and Their Challenges, A Global Guide for Future Methods, Felix I. Lessambo, Palgrave, MacMillan, 1st edt. 2015

-www.gtipa.org/international-economic-institutions

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
21
21
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.