ECON 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ekonomi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 306
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı uluslararası ekonomik ilişkilerin finansal boyutları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde finansal serbestleşme küreselleşmenin son dönemini oluşturmuştur. Bu derste, hem finansal serbestleşme hem de bu süreçteki çeşitli aktörlerin stratejileri günümüz teorileri eşliğinde analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ödemeler dengesi, peşin (spot) ve vadeli (forward) döviz piyasalarını derinlemesine analiz edebilecektir.
  • Döviz kurlarının kısa ve uzun vadede belirleyicilerini açıklayabilecektir.
  • Sabit ve esnek döviz kuru politikalarının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilecektir.
  • Açık ekonomi makroekonomisi ve uygulanan yurtiçi politikaların ödemeler dengesi üzerine olan etkilerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere uluslararası finansal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir.  

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ödemeler Dengesi Hesapları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 19
2 Döviz Piyasaları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 20
3 Uluslar arası Finans Piyasaları ve Araçları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 21
4 Parasal ve portfolyo denge yaklaşımlarıyla dış denge hesabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 22
5 Parasal ve portfolyo denge yaklaşımlarıyla dış denge hesabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 22
6 Fiyat uyumları ve ödemeler dengesinde eşitsizlik Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 23
7 Ulusal Gelir ve Cari Açık Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 24
8 Vize
9 Dışa Açık Ekonomilerde İktisadi Politikalar: Sabit Döviz Kuru Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 25
10 Dışa Açık Ekonomilerde İktisadi Politikalar: Esnek Döviz Kuru Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 26
11 Dışa Açık Ekonomide Fiyatlar ve Üretim Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 27
12 Sabit ya da Esnek Döviz Kuru Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 28
13 Uluslararası Parasal Sistem Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 29
14 Finansallaşma ve Gelişmekte olan Ülkeler Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 30
15 Güncel Sorunlar Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 30
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
50
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
26
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest