ECON 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ekonomi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 305
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğretilen modeller öğrencilere yalnızca ticaretin altında yatan temeli anlamaya değil bununla birlikte gözlemlenen ticaret politikalarını da kritik bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yarayacak analitik araçları sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin (Ricardo ve HOS model) serbest ticareti nasıl açıkladığını tartışabileceklerdir.
  • Alternatif ticaret teorilerinin serbest ticarete bakışını piyasaların etkinliği üzerinden değerlendireceklerdir.
  • Farklı ticaret politikalarının (gümrük vergileri, teşvikler vs.) avantaj ve dezavantajlarını analiz edebilecektir.
  • Üretimin Globalleşmesi ve bunun ticarete etkilerini araştıracaklardır
  • Gerçek verileri kullanarak ülkelerin ticaret ilişkilernideki son dönem gelişmelerini değerlendirceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, HeckscherOhlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ulusla arası Ticaret’e Giriş Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 1
2 Erken Dönem Ticaret Kuramları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 2
3 Klasik Ticaret Kuramı ve Açılımları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Chs. 34
4 Neoklasik Ticaret Kuramı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Chs. 56
5 Teklif Eğrileri ve Uluslararası Ticaret Hadleri Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 7
6 Dönemin gözden geçirilmesi  
7 Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 11
8 HecksherOhlin Ticaret Kuramı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Chs. 89
9 Uluslararası Faktör Hareketleri Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 12
10 Ulusötesi Şirketler ve Ticaret Kuramı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 13
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Ticaret Politikası – Araçlar ve Etkileri Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 14
13 Ekonomik Bütünleşme Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 17
14 Uluslararası Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 18
15 Uluslararası Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler (Devamı) Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 18
16 Dönem Sonu Gözden Geçirme

 

Ders Kitabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
50
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
26
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest