ECON 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekonometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 301
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MATH 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MATH 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MATH 211 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı ileri derecede ekonometrik analiz yapabilmeleri için öğrencilerin temel istatistik bilgisini geliştirmektir. Özellikle, bu ders öğrencilere ekonometrik tekniklerde kapsamlı altyapı vermeyi, bu altyapının uygulamasını ve EViews istatistik paket programının yüksek seviyede kullanımını amaçlar. Her öğrenci bu derste edindiği bilgileri göstermek amacı ile bir dönem projesi hazırlamak ile yükümlüdür.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik ve toplumsal konular üzerine veri toplayabilecektir.
  • Ham veriyi istatistiksel ve ekonometrik analizlere uygun hale getirebilecektir.
  • Veriyi oluşturan mekanizmaları açıklayan ekonometrik modeller kurabilecektir.
  • Ekonometrik analizler aracılığıyla elde edilmiş olan sonuçları yorumlayabilecektir.
  • Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek yürütebilecektir.
  • Bir ekonometri yazılımını (EViews), istatistiksel ve ekonometrik analiz yapmak için kullanabilecektir.
Ders Tanımı Ekonometri iktisadi olaylara dair gerçek verilerden bilgi edinmek üzere geliştirilen, istatistik temelli bir yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Ekonomik teorileri test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste EViews ekonometri paket programı kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel ve İstatistiksel Temeller
2 EViews Programına Giriş
3 Regresyon Analizine Genel Bakış Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 1
4 En Küçük Kareler Yöntemi, Regresyon Analizini Kullanma Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 2 ve 3
5 Klasik Model Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 4
6 Hipotez Testi Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 5
7 Çoklu Doğrusal Bağlantı Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 8
8 Heteroskedastik Model Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 10
9 Otokorelasyon Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 9
10 Model Yapısı ve Bağımsız Değişkenleri Seçme Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 6 ve 7
11 İçsellik Problemi ve Araç Değişkenler Yöntemi
12 Zaman Serisi Analizi I Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 12
13 Zaman Serisi Analizi II Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 12 ve 15
14 Panel Veri Analizi Using Econometrics: A Practical Guide, Bölüm 16
15 Tercihe Bağlı Ek Konu (Zaman Kalması Halinde)
16 Tercihe Bağlı Ek Konu (Zaman Kalması Halinde)

 

Ders Kitabı A.H. Studenmund, Using Econometrics: A Practical Guide (Altıncı Baskı), Prentice Hall.
Önerilen Okumalar/Materyaller • Peter E. Kennedy, A Guide to Econometrics (5th Edition) • Jeffrey M. Woolridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th Edition) • Joshua D. Angrist and JornSteffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
2.5
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest