ECON 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Makroekonomik Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 300
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders neo-klasik yaklaşım kullanarak modern makroekonominin teorik yapılarını sunar. Bu yaklaşım iktisadi ajanların (bireyler, firmalar ve devlet) serbest piyasa ekonomisindeki karar vermesini dikkate alır. Bu çerçeve içinde makroekonominin nasıl çalıştığını anlamak için kullanılan bazı teknik kavramlar matematiksel altyapı gerektirdiği için öğrencilerinin yüksek matematik bilgilerini anımsamasında fayda vardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • teorileri, kavramları ve neo-klasik ve yeni-klasik makroekonominin rolünü yorumlayabilecektir
  • makroekonomik değişkenler ve sonuçları arasındaki ilişkiyi neo-klasik ve yeni-klasik kapsamında açıklayabilecektir
  • teorik yapıları kullanarak makroekonomideki gerçek yaşam meselelerini tartışabilecektir
  • birçok makroekonomi politikasının olası sonuçlarını kıyaslayabilecek ve karşılaştırabilecektir
  • neo-klasik/ yeni-klasik ve Keynesyen makrokonominin farklarını kıyaslayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders makroekonominin ilgi alanlarının ve ulusal gelir hesaplarının öğrenciye anlatılmasıyla başlamaktadır. Devamında, tekdönemli (statik) kısmi ve genel denge makroekonomik modelleri hem şekilsel hem de cebirsel olarak geliştirilmektedir. Üçüncü olarak, ikidönemli kısmi ve genel denge makro modelleme yaklaşımları yine şekilsel ve cebirsel olarak ele alınmaktadır. Son olarak, çokludönem denge modellemesi ve politika analizleri çalışılmaktadır. Bu ders ayrıca makro modellemenin piyasa çözümü ve sosyal planlama çözümlerini ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve makro değişkenlerin ölçümü SDW Bölüm 1 ve 2
2 Ölçüm SDW Bölüm 2
3 Tüketici ve firma davranışı SDW Bölüm 4 ve HY Bölüm 1
4 Tüketici ve firma davranışı SDW Bölüm 4 ve HY Bölüm 1
5 Kapalı ekonomi/ tekdönem modeller SDW Bölüm 5 ve HY Bölüm 1
6 Kapalı ekonomi/ tek-dönem modeller SDW Bölüm 5 ve HY Bölüm 1
7 İki-dönem model SDW Bölüm 9 ve HY Bölüm 2
8 İki-dönem model SDW Bölüm 9 ve HY Bölüm 2
9 Konuların gözden geçirilmesi
10 Ara sınav
11 Reel zamanlararası model SDW Bölüm 11
12 Reel zamanlararası model SDW Bölüm 11
13 Değişen fiyatlar ve ücretler ile iş çevrimi modeli SDW Bölüm 13 (Seçilmiş bölümler)
14 Yeni Keynesyen modeli: Fiyat katılıkları SDW Bölüm 14
15 Yeni Keynesyen modeli: Fiyat katılıkları SDW Bölüm 14
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Stephen D. Williamson (SDW), Macroeconomics, Sixth Edition (2017), The Pearson Series in Economics ISBN-13: 978-0134472119;

Hakan Yetkiner (HY), Advanced Macroeconomic Theory (unpublished).

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
34
34
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.