ECON 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Makroekonomik Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 300
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders modern makroekonominin yapı taşlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak makroekonominin Neo-Klasik/ Yeni-Klasik yorumu takip edilmektedir. Bu yaklaşım iktisadi ajanların (bireyler, firmalar ve hükümet) serbest piyasa ekonomisi altında karar alma süreçlerini ele almaktadır. Bu çerçeve içinde makroekonominin nasıl çalıştığını anlamak için kullanılan bazı teknik kavramlar matematiksel altyapı gerektirdiği için öğrencilerinin yüksek matematik bilgilerini anımsamasında fayda vardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroekonomik temellere dayanan bir makroekonomi modeli kurabilir.
  • Makroekonominin pratik (gerçek yaşam) meselelerini bu modelleri kullanarak tartışabilir.
  • Paranın rolü, para politikasının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri gibi önemli makroekonomik konuları tartşabilir.
  • Makroekonomik şokların çıktı, istihdam, reel ücret gibi değişkenler üzerindeki etkisini tartışabilir.
Ders Tanımı Bu ders makroekonominin ilgi alanlarının ve ulusal gelir hesaplarının öğrenciye anlatılmasıyla başlamaktadır. Devamında, tekdönemli (statik) kısmi ve genel denge makroekonomik modelleri hem şekilsel hem de cebirsel olarak geliştirilmektedir. Üçüncü olarak, ikidönemli kısmi ve genel denge makro modelleme yaklaşımları yine şekilsel ve cebirsel olarak ele alınmaktadır. Son olarak, çokludönem denge modellemesi ve politika analizleri çalışılmaktadır. Bu ders ayrıca makro modellemenin piyasa çözümü ve sosyal planlama çözümlerini ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve makro değişkenlerin ölçümü SDW Bölüm 1 ve 2
2 İş çevrimleri Ölçümü SDW Bölüm 2 ve 3
3 Tüketici ve firma davranışı SDW Bölüm 4 ve HY1 Bölüm 2
4 Tüketici ve firma davranışı SDW Bölüm 4 ve HY1 Bölüm 2
5 Kapalı ekonomi/ tekdönem modeller SDW Bölüm 5 ve HY2 Bölüm 1
6 Kapalı ekonomi/ tek-dönem modeller SDW Bölüm 5 ve HY2 Bölüm 1
7 İkidönem model SDW Bölüm 9 ve HY1 Bölüm 3
8 İki-dönem model SDW Bölüm 9 ve HY1 Bölüm 3
9 Sınav
10 Para, Banka, Fiyatlar ve Para Politikası SDW Bölüm 12
11 Esnek fiyat ve Ücretlerle İş Çevrimi Modelleri SDW Bölüm 13
12 Yeni Keynezyen Ekonomi: Fiyat Katılıkları SDW Bölüm 14
13 Para, Enflasyon ve Bankacılık SDW Bölüm 17
14 Enflasyon, Philips Eğrisi ve Merkez Bankası Taahhüdü SDW Bölüm 18
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Stephen D. Williamson (SDW), Macroeconomics, Fifth Edition (2013), Prentice Hall Hakan Yetkiner (HY1), Advanced Macroeconomics, Unpublished Manuscript
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
22
Final Sınavı
1
22
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest