ECON 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Maliyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 208
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kamu maliyesine dair temel teorik ve ampirik konular üzerine bilgi edinme ve tartışma fırsatı sunar. Kamu maliyesi, belli bir millet için hükümet politikalarının (özellikle ekonomideki temsilcilerin vergilendirilmesi, belli amaçların karşılanması için sosyal kaynakların harcanması, hükümet borçlarının finanse edilmesi) tüm ekonomik, sosyal ve kurumsal çevre üzerindeki etkileri üzerinde çalışan bir ekonomi bilimi alt dalıdır. Bu ders, kamu maliyesi kararlarını analiz etmeye yarayacak araçları tatıtmak ve bu kararların sosyal uygulamaları hakkında daha iyi bir bilinç yaratmak için tasarlanmıştır. Ders, pazar ekonomilerinin temel sorunları ve etkin çalışamadığı durumlar üzerinde durarak başlar. Ardından, ekonomik dışsallıklar oluşturan ürünler ve kamu mallarının üretim ve tüketim süreçleri ile ortak kaynakların kullanımı konuları üzerinde durulur. Politik ekonomiye giriş yapılarak gelir dağılımı konusu detaylı biçimde incelenir. Sosyal güvenlik sistemleri ve vergi sistemleri konuları dersin kalan kısmını oluşturur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazar ekonomilerinin etkin sonuçlar üretemediği durumları ayırd edebilecek ve açıklayabilecektir.
  • Hükümetin ekonomiye müdahale etmesinin ekonomik nedenlerini açıklayabilecektir.
  • Kamu mallarının temel özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Vergi sınıflandırmasını açıklayabilecektir.
  • Gelirin yeniden dağılımının nedenlerini açıklayabilecektir.
  • Gelir dağılımının incelenmesi üzerine detaylı bilgi sahibi olacaktır.
Ders Tanımı Bu ders öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araç ve modelleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Orta düzey mikroekonomi bilgisi öğrencilerin konuyu daha kolay kavramasında yardımcı olabilir. Kamu mallarının tanımlanmasıyla başlanarak dışsallıkların, çeşitli kamu harcamalarının, vergilerin ve ekonomide yarattıkları etkilerin incelemesi yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Normatif analiz araçları Rosen and Gayer, Bölüm 3
2 Normatif analiz araçları Rosen and Gayer, Bölüm 3
3 Kamu mallarının etkin üretimi Rosen and Gayer, Bölüm 4
4 Kamu harcamalarının türleri Rosen and Gayer, Çeşitli kısımlar
5 Dışsallıklar Rosen and Gayer, Bölüm 5
6 Politik Ekonomi Rosen and Gayer, Bölüm 6
7 Gelirin yeniden dağılımı Rosen and Gayer, Bölüm 12 ve 13
8 Arasınav
9 Vergi yükü Rosen and Gayer, Bölüm 14
10 Vergi yükü ve gelir dağılımı Rosen and Gayer, Bölüm 14 ve 15
11 Sosyal güvenlik Rosen and Gayer, Bölüm 11
12 Türkiye’de sosyal güvenlik
13 Doğal tekel
14 Tekrar
15 Son sınav
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Public Finance (9. Baskı), Harvey S. Rosen ve Ted Gayer
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
25
    Toplam
161

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest