ECON 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makroekonomi Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 202
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders orta düzey makro ekonomi seviyesinde Keynesyen yaklaşımın eğitimi için tasarlanmıştır. Bu derste, aşağıdaki konular işlenmektedir: Basit Keynesyen (tek sektörlü) makro ekonomi ve çarpan işlemi, iki sektörlü makro ekonomi (mal ve hizmet sektörü), toplam talep ve toplam arz, işsizlik ve Phillips eğrisi, açık ekonomi makro ekonomisi, nominal ve reel döviz kuru, tüketim ve yatırım. Bu kavramların ve model tasarımının kuramsal ve pratik gerçekleşmesi detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Keynesyen makroekonominin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklayabilecektir.
  • Makro ekonomik değişkenler ve makro ekonomik çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  • Makro ekonominin güncel yaşam ile bağını açıklayabilecektir.
  • Çeşitli politika uygulamalarının makro ekonomik sonuçlarını yorumlayabilecektir.
  • Belirli bir ülke ekonomisinin makro ekonomik performansını ya da bir makro değişkenini makro seviyede değerlendirmek için bir makale/rapor yazabilecektir.
  • Açıklık kavramının makroekonomik etkilerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders makroekonominin ana konularını kapsamaktadır. Dersin ilk aşamasında Keynesyen teorinin toplam çıktı, işsizlik, fiyatlar, enflasyon, ve açık ekonomi kavramlarını kapsayacak ve kısa-dönem ve ara dönem ekonomi ile makroekonomi politikasının sorunları tartışılacaktır. Dersin ikinci aşaması Neoklasik ekonomik büyüme teorisinin prensiplerini anlatmakta ve uzun dönemde fiziki sermaye ve teknoloj kavramlarını tartışmaktadır.i

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş OB Bölüm 1
2 Toplamların ölçülmesi OB Bölüm 2
3 Mal piyasası OB Bölüm 3
4 Finansal Piyasalar I OB Bölüm 4
5 IS-LM Modeli OB Bölüm 5
6 IS-LM Modeli & Finansal Piyasalar II OB Bölüm 5 ve 6
7 Ara sınav
8 Emek Piyasası OB Bölüm 7
9 Phillips Eğrisi ve NAIRU OB Bölüm 8
10 AD/AS Modeli OB Bölüm 9
11 Açık Ekonomi OB Bölümler 17&18
12 Açık Ekonomi OB Bölümler 17&18
13 Büyüme,Tasarruf, Sermaye Birikimi, ve Üretim ile ilgili Gerçekler OB Bölümler 10&11
14 Teknolojik ilerleme ve Büyüme OB Bölümler 12
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Oliver Blanchard (OB), Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, Seventh Edition 2017, ISBN-13: 978-0133780581, 0ISBN-10: 0133780589

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
40
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest