BA 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Muhasebe
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 221
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere muhasebe uygulama ve pratiklerini öğretmeye yönelik giriş bilgileri vermektedir. Dersin temel amacı muhasebe bilgilerinin mahiyeti ve karar alıcılarının bu bilgileri nasıl kullandığını göstermektedir. Ders boyunca öğrencilere muhasebenin temel kavramları öğretilecek böylelikle muhasebe bilgilerinin yönetici seviyesinde kullanımı anlatılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme işlemlerinin varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, giderler ve gelirler şeklinde temel muhasebe uygulamasını yapabilecektir.
  • Günlük defter kaydı, T hesapları (büyük defter), mizan, değerleme ve kapanış kayıtlarını hazırlayabilecektir
  • Temel finansal tabloları hazırlayabilecektir.
  • Defter kayıtlarını, malların maliyet hesaplarını ve ana ticari işlemleri yapabilecektir.
  • Başlıca amortisman yöntemlerini bilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karar Alımında Muhasebe Bilgi Sistemine Giriş Williams et al. (2018), chapter 1 Muğan and Akman (2012), chapter 1
2 Temel Finansal Tablolar ve Muhasebenin Temel Kavramları Williams et al. (2018), chapters 2-3 Muğan and Akman (2012), chapter 2
3 Muhasebe Döngüsü: Ekonomik Olayların Muhasebe Kaydı Williams et al. (2018), chapters 2-3 Muğan and Akman (2012), chapter 2
4 Muhasebe Kayıtlarının Tamamlanması – Değerleme Kayıtları Williams et al. (2018), chapter 4 Muğan and Akman (2012), chapter 3
5 Muhasebe Kayıtlarının Tamamlanması – Değerleme ve Kapanış Kayıtları Williams et al. (2018), chapter 4 Muğan and Akman (2012), chapter 3
6 Muhasebe Kayıtlarının Tamamlanması – Temel Finansal Tabloların Hazırlanması Williams et al. (2018), chapter 4 Muğan and Akman (2012), chapter 3
7 Ara Sınav
8 Ticari İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Williams et al. (2018), chapter 6 Muğan and Akman (2012), chapter 4
9 Ticari İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Williams et al. (2018), chapter 6 Muğan and Akman (2012), chapters 4 and 8
10 Stoklar ve Stok Değerleme Usulleri Williams et al. (2018), chapter 8 Muğan and Akman (2012), chapter 5
11 Stoklar ve Stok Değerleme Usulleri Williams et al. (2018), chapter 8 Muğan and Akman (2012), chapter 5
12 Duran Varlıklar ve Amortisman Usulleri Williams et al. (2018), chapter 9 Muğan and Akman (2012), chapter 10
13 Duran Varlıklar ve Amortisman Usulleri Williams et al. (2018), chapter 9 Muğan and Akman (2012), chapter 10
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Williams, J.R., Haka, S.F., Better, M.S., Carcello, J.V. (2018), Financial & Managerial Accounting. The basis for business decisions, 18th Edition, McGraw-Hill Education

Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill 

Önerilen Okumalar/Materyaller http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077138058/information_center_view0/book_preface.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
10
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
16
Final Sınavı
1
16
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak.
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest