ECON 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel İktisat II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 214
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonomide kullanılan dinamik analizin temel esaslarını öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle, sürekli ve ayrık zaman metotları üzerinde durulucaktır. Birinic ve yüksek derece diferansiyel ve difereans denklemlerinin öğrenilmesi ile elde edilen araçlarla, dinamik denklemler sistemi ele alınarak denge analizi yapılması sağlanacaktır. Son olarak, dinamik optimizasyon ve özellikle optimal kontrol teorisi öğretilecektir. Tüm bunlar ekonomide kullanılan çeşitli dinamik modellere uygulanarak ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. ve 2. dereceden diferansiyel denklemleri çözebilecektir.
  • 1. ve 2. dereceden diferans denklemleri çözebilecektir.
  • Dinamik denklem sistemlerini çözebilecektir.
  • Bir dinamik sistemin denge analizini yapabilecektir.
  • Dinamik denklem sonucunun denge durumuna yanaşıp yanaşmadığını analiz edebilecektir.
  • Faz grafikleri çizebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders ekonomideki dinamik analize odaklanır. Aşağıdaki konu başlıkları incelenecektir; birinci derece diferansiyel ve diferans denklemleri, yüksek derece diferansiyel ve diferans denklemleri, dinamik denklemler sistemi, denge analizi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik Dinamikler ve Integral Hesabı Chiang (2005) Chapter 14
2 Sürekli Zaman: Birinci Derece Diferansiyel Denklemler Chiang (2005) Chapter 15
3 Sürekli Zaman: Birinci Derece Diferansiyel Denklemler Chiang (2005) Chapter 15
4 Yüksek Derece Diferansiyel Denklemler: 2. Derece Diferansiyel Denklemler Chiang (2005) Chapter 16
5 Yüksek Derece Diferansiyel Denklemler: Karmaşık Sayılar ve Trigonometric Fonksiyonlar Chiang (2005) Chapter 16
6 Yüksek Derece Diferansiyel Denklemler: Denge Analizi Chiang (2005) Chapter 16
7 Vize
8 Birinci Derece Diferans Denklemler Chiang (2005) Chapter 17
9 Yüksek Derece Diferans Denklemler Chiang (2005) Chapter 18
10 Diferansiyel ve Diferans Denklemler Sistemi Chiang (2005) Chapter 19
11 Diferansiyel ve Diferans Denklemler Sistemi Chiang (2005) Chapter 19
12 Diferansiyel ve Diferans Denklemler Sistemi: Denge Analizi Chiang (2005) Chapter 19
13 Diferansiyel ve Diferans Denklemler Sistemi: Denge Analizi Chiang (2005) Chapter 19
14 Diferansiyel ve Diferans Denklemler Sistemi: Denge Analizi Chiang (2005) Chapter 19
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Chiang, A.C., ‘Fundamental Methods of Mathematical Economics\', McGraw Hill, 2005, 4. Baskı
Önerilen Okumalar/Materyaller Chiang, A. C., Elements of Dynamic Optimization, Waveland Press Inc., 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
21
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
19
Final Sınavı
1
20
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest