ECON 409 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Politik Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 409
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin birincil hedefi küreselleşmenin siyasal iktisat tarafını, bir başka deyişle farklı mekansal ölçeklerde reel ve finansal iktisadi etkileşimlerin yeniden yapılanmalarını ve bunların değişik toplumsal gruplar için sonuçlarını eleştirel bir bakış açısından anlamaktır. Bu derste küreselleşmeye dair farklı kuramsal yaklaşımları, bunların varsayımlarını, yöntemlerini ve çıkarımlarını karşılaştırarak çözümleyeceğiz.Bir başka önemli nokta, bu farklı kuramsal yaklaşımların zaman içinde evrildikleri tarihsel ve siyasal bağlamı kavramak. Bu yüzden de, standart yaklaşımların dışında Keynesgil, kurumsalcı, Marksist ve diğer disiplinlerarası kuramlar gibi alternatif görüşler de bu derste incelenecek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alternatif kuramsal yaklaşımlarla iktisadi küreselleşmenin güncel gidişatını değerlendirebilecektir.
  • Küreselleşmenin finansal ve üretim boyutlarını karşılaştırabilecektir.
  • Finans piyasalarında oluşan istikrarsızlığı ve finans konusuna alternatif iktisadi yaklaşımları analiz edebilecektir.
  • İki farklı iktisadi yaklaşımla güncel bir iktisadi sorunu çok boyutlu olarak analiz edebilecektir.
  • Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ve Avrupa Birliği düzeyinde oluşan dengesizlikleri tartışabilecektir.
Tanımı Bu ders alternatif iktisadi yaklaşımları kullanarak küreselleşme süreci içindeki çokuluslu şirketler, ulusdevletler ve uluslar arası kurumlar (örneğin IMF, DTÖ vs.) gibi önemli oyuncuların birbirleriyle etkileşimlerini anlamamızı sağlayacak analitik bir çerçeve kurar. Aynı çerçeve, yukarıda bahsedilen etkileşimlerin farklı grupların stratejilerini küreselleşmeye bağlı olan eşitsizlik, büyüme, yoksulluk, toplumsal cinsiyet ve ekoloji gibi konular karşısında nasıl şekillendirdikleri ve sınırlandırdıkları konusunda bizi aydınlatıcaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal İktisat Kuramlarının Evrimi Theories of Political Economy (1992) Caporaso and Levine, Cambridge University Press / Bölüm 13
2 Siyasal İktisat Kuramlarının Evrimi Theories of Political Economy (1992) Caporaso and Levine, Cambridge University Press / Bölüm 46
3 Uluslararası Siyasal İktisat Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 4
4 Küreselleşme Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 23
5 İkinci Dünya Savaşı sonrası Ekonomik Düzen Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 5
6 Uluslararası Finansal Kurumlar Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 6
7 Bretton Woods Kurumları ve Neoliberal Düzen Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Finans: Ortodoks ve Heterodoks Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 8
10 Ulusaşırı Şirketler ve Ticari Kuram Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 9
11 Dünya Ticaret Örgütü Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 10
12 Emek ve Toplumsal Cinsiyet Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 11
13 Çevre Konuları Economic Governance in the Age of Globalization by William Tabb (2004, Columbia University Press / Bölüm 12
14 Grup Sunumları
15 Grup Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Economic Governance in the Age of Globalization (2004) by William Tabb, Columbia University Press
Diğer Kaynaklar Theories of Political Economy (1992) by Caporaso and Levine, Cambridge University Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest