ECON 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Para Teorisi ve Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin paranın temelleri, para politikaları, enflasyon, faiz, döviz kuru teorileri ve pratik uygulamaları gibi konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Para, para teorileri ve politikalarını açıklayabilecektir.
  • Ekonomik krizlerin parasal nedenlerini tartışabilecektir.
  • Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olan ilişkisini analiz edebilecektir.
  • Merkez Bankası’nın işleyişini ve para politikalarını nasıl uyguladığını açıklayabilecektir.
  • Enflasyonun nedenlerini ve ekonomiye etkisini tartışabilecektir.
  • Para birlikleri, özellikle Eurozone, ile ilgili konuları analiz edebilecektir.
Tanımı Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Paranın Temeli ve Altın, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Paranın Tarihi, Bretton Woods Anlaşması Chapter I
2 Para Teorileri, Miktar Teorisi, ISLM Modeli, İmkansız Üçleme Hipotezi Chapter II
3 Y=C+I+G+(XM) Denklemi ve IS, GT AND XM Konseptleri ve İç İlişkileri, TürkiyeIMF İlişkileri Chapter III
4 Paranın Arzı ve Talebi, Para Politikalarında Merkez Bankalarının Rolü, Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ABD’nin HumhreyHawkins’ine Karşı Chapter IV
5 Para Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Fonksiyonları Chapter V
6 Merkez Bankasına Genel Bakış Chapter VI
7 Amerika Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği, TCMB ve Senyoraj Hakkı Chapter VII
8 Munzam Karşılıklar ve Açık Piyasa Operasyonları Chapter VIII
9 Federal Serbest Piyasa Kurulu, TCMB ve İngiltere Merkez Bankası’nın Para Politikası Komiteleri Chapter IX
10 Uluslararası Para Değişim Piyasası, Genel Anlamda Ekonomiye Etkisi ve Kısmi Anlamda Piyasalara Etkisi Chapter X
11 Reel Faiz Oranları, Öngörülen Enflasyon ve Nominal Faiz Oranları Chapter XI
12 Enflasyon Hakkında Herşey Chapter XII
13 Para Aktarma Mekanizması Chapter XIII
14 Taylar Kuralı ve Phillips Eğrisi Chapter XIV
15 Talep ve Arz Yanlı Politikalar Chapter XV
16 Eurozone ve Maastricht Kriterleri Chapter XVI

 

Dersin Kitabı Halit Soydan'ın ders notları
Diğer Kaynaklar Monetary Theory and Policy, 2nd Edition by Carl E. Walsh; The Theory of Monetary Institutions by Lawrence H. White; Monetary Theory and Bretton Woods; The Construction of an International Monetary Order (Historical Perspectives on Modern Economics) by Filippo Cesarano

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. X
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest